Klub Generałów

O nas

I. ZARYS HISTORII KLUBU GENERAŁÓW WOJSKA POLSKIEGO

Gdzie można spotkać w tym samym momencie szefa Sztabu Generalnego WP, dowódcę wojsk lądowych, dowódców rodzajów sił zbrojnych i rodzajów wojsk, byłych dowódców okręgów wojskowych, dowódców dywizji oraz licznych attaché wojskowych – wszystkich co najmniej w stopniu generała brygady? Mogłoby się wydawać, że jest to niemożliwe, lecz istnieje takie szczególne miejsce. Jest nim Klub Generałów Wojska Polskiego.

Zgodnie ze statutem jest to dobrowolne, samorządne, samofinansujące się zrzeszenie środowiskowe, skupiające generałów i admirałów pozostających w rezerwie i w stanie spoczynku. Członkami Klubu mogą być również generałowie służby czynnej, lecz z obowiązkiem powiadamiania przełożonych o przystąpieniu do Klubu. Terenem działalności organizacji jest obszar całego kraju – każdy zamieszkały w Rzeczpospolitej Polskiej generał, czy admirał WP ma prawo należeć do Klubu. Siedzibą władz naczelnych stowarzyszenia jest Warszawa. W praktyce Klub posiada oddział zamiejscowy w Bydgoszczy oraz współdziałające grupy generałów we Wrocławiu, Krakowie  i Szczecinie.

Klub Generałów WP przestrzegając zasady neutralności partyjnej, koncentruje się na realizacji przedsięwzięć rzutujących na prestiż i integrację środowiska kadry zawodowej oraz popularyzowaniu szczytnych tradycji Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, wyrażaniu opinii i formułowaniu wniosków w sprawach systemu obronnego państwa i rozwoju Sił Zbrojnych, umacnianiu koleżeństwa, życzliwości i szacunku w środowisku generalskim, pogłębianiu integracji z całą kadrą zawodową, pozostającą w czynnej służbie i poza nią, przejawianiu troski o honor, autorytet i dobre imię korpusu oficerskiego.

Ważnym zadaniem Klubu jest otaczanie opieką członków Klubu i ich rodzin w przypadku znalezienia się w trudnych warunkach życiowych lub zdrowotnych. Klub pomaga też w organizacji i uczestniczy w pogrzebach zmarłych kolegów.

Klub Generałów Wojska Polskiego istnieje już blisko 25 lat. Został zarejestrowany w VII Wydziale Cywilnym i Rejestrowym Sądu Wojewódzkiego w Warszawie 27 listopada 1996 r. pod nr RST 2985.
Z inicjatywą powołania Klubu wystąpiła w połowie 1996 r. grupa generałów w składzie: Roman Paszkowski, Wojciech Barański, Stanisław Skalski, Tadeusz Wilecki (ówczesny szef Sztabu Generalnego WP), Henryk Andracki, Edward Dysko, Jerzy Jarosz, Zdzisław Graczyk, Romuald Królak, Tadeusz Mikoś, Roman Misztal, Henryk Pietrzak, Jarosław Sielużycki, Stanisław Świtalski i Marian Wróblewski. Wybory pierwszego Zarządu i Komisji Rewizyjnej odbyły się 17 grudnia 1996 r.

Pierwszym prezesem Klubu Generałów WP został gen. broni pil. Roman Paszkowski, jego zastępcą – gen. dyw. pil. Henryk Pietrzak, skarbnikiem – gen. bryg. Jerzy Jarosz, a sekretarzem – gen. bryg. Marian Wróblewski. Wybrano również Komisję Rewizyjną w składzie: gen. dyw. Zdzisław Graczyk – przewodniczący, gen. bryg. Romuald Królak i gen. bryg. pil. Andrzej Rybacki – członkowie. Pierwszą siedzibą Klubu było mieszkanie generała Romana Paszkowskiego przy ulicy Rudawskiej.

Rada Klubu

gen. broni pil.
Roman Paszkowski
gen. bryg.
Jerzy Jarosz
gen. dyw. pil.
Henryk Pietrzak
gen. bryg.
Marian Wróblewski

Komisja Rewizyjna

gen. dyw.
Zdzisław Graczyk
gen. bryg.
Romuald Królak
gen. bryg. pil.
Andrzej Rybacki

Po ukonstytuowaniu się władz prezes Klubu przygotował i przesłał pisma informujące o powołaniu Klubu Generałów WP i jego celach statutowych do prezydenta RP, premiera, marszałków Sejmu i Senatu, ministra obrony narodowej i innych ważnych osobistości w państwie. Dzięki życzliwości i wsparciu nowo tworzonego Dowództwa Wojsk Lądowych i ówczesnego Dowództwa Warszawskiego Okręgu Wojskowego, Klub Generałów otrzymał do dyspozycji pomieszczenie w Klubie Warszawskiego Okręgu Wojskowego w pałacu Lubomirskich na placu Żelaznej Bramy. I nie była to sytuacja wyjątkowa. W pierwszych latach swojej działalności Klub otrzymywał wiele dowodów sympatii i pomocy od wszystkich instytucji wojskowych, działających na terenie Warszawy.

II kadencja rozpoczęła się 8 grudnia 1997 r. Podczas Walnego Zebrania, w którym uczestniczyło 38 członków Klubu, wybrano nowe władze. Prezesem Klubu został ponownie wybrany gen. broni pil. Roman Paszkowski, jego zastępcami – gen. dyw. Mieczysław Dębicki i gen. dyw. Roman Misztal, sekretarzem generalnym – gen. bryg. Stanisław Brodziński, skarbnikiem – gen. bryg. Jan Siuchniński, członkiem – gen. bryg. Piotr Przyłucki. Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej został wybrany gen. bryg. Romuald Królak, a członkami – gen. dyw. Zdzisław Graczyk i gen. bryg. Ryszard Michalik.

Rada Klubu

gen. broni pil.
Roman Paszkowski
gen. dyw.
Mieczysław Dębicki
gen. dyw.
Roman Misztal
gen. bryg.
Stanisław Brodziński
gen. bryg.
Jan Siuchniński
gen. bryg.
Piotr Przyłucki

Komisja Rewizyjna

gen. bryg.
Romuald Królak
gen. dyw.
Zdzisław Graczyk
gen. bryg.
Mieczysław Michalik

Lata 1997–1998 – to okres organizacji działań Klubu. W tym czasie bowiem opracowano zarówno Statut Klubu Generałów WP (1997 r.), jak i jego nową wersję (1998/99 r.), która obowiązuje do dziś.

2 marca 1998 r. dokooptowano do Rady Klubu gen. dyw. Lucjana Czubińskiego (zrezygnował z Rady 7 września 1998 r.).

gen. dyw. Lucjan Czubiński

Po śmierci pierwszego prezesa generała Romana Paszkowskiego, 7 września 1998 r. na prezesa Klubu wybrano gen. dyw. Mieczysława Dębickiego.

gen. dyw. Mieczysław Dębicki

Zastępcami prezesa zostali: gen. dyw. Zbigniew Blechman i gen dyw. Roman Misztal. Dokooptowano również do Rady, Czesława Czubryta–Borkowskiego i Tadeusza Hupałowskiego.

gen. dyw.
Zbigniew Blechman
gen. dyw.
Czesław Czubryt-Borkowski
gen. dyw.
Tadeusz Hupałowski

Po śmierci gen. dyw. Mieczysława Dębickiego, 19 marca 2001 r. na funkcję prezesa został wybrany gen. dyw. Roman Misztal, a do składu Rady – w związku ze śmiercią gen. dyw. Tadeusza Hupałowskiego – wybrano gen. dyw. Jana Światowca, powierzając mu stanowisko zastępcy prezesa.

gen. dyw.
Roman Misztal
gen. dyw.
Jan Światowiec

III kadencja Rady Klubu – to okres od 6 czerwca 2001 do września 2004. Prezesem Klubu w tym okresie był gen. dyw. Mieczysław Dachowski, a członkami Rady – gen. dyw. Zbigniew Blechman (zastępca prezesa), gen. dyw. Zdzisław Graczyk (zastępca prezesa), gen. bryg. Henryk Andracki (skarbnik), gen. bryg. Stanisław Brodziński (sekretarz generalny), gen. bryg. Marek Oleksiak (rzecznik prasowy), gen. dyw. Lucjan Czubiński i gen. bryg. Romuald Królak (członkowie). Członkami Komisji Rewizyjnej zostali: gen. bryg. Władysław Jura (przewodniczący), gen. bryg. Ryszard Michalik i gen. bryg. Kazimierz Leśniak (członkowie), gen bryg. Henryk Mika (sekretarz).
Podczas III kadencji Klub zawarł 6 kwietnia 2004 r. porozumienie o współpracy z Ministrem Obrony Narodowej. Przy czym aneks do tej umowy został podpisany 15 września 2005 r. Niestety niedługo po tym, Minister Obrony Narodowej w dniu 20 grudnia 2006 r., jednostronnie wypowiedział to porozumienie z dniem 31 marca 2007 r. Obecnie w pierwszej połowie 2011 r. trwają procedury podpisania ponownie takiego porozumienia.

Rada Klubu

gen. dyw.
Mieczysław Dachowski
gen. dyw.
Zbigniew Blechman
gen. dyw.
Zdzisław Graczyk
gen. bryg..
Henryk Andracki
gen. bryg.
Stanisław Brodziński
gen. bryg.
Marek Oleksiak
gen. dyw.
Lucjan Czubiński
gen. bryg.
Romuald Królak

Komisja Rewizyjna

gen. bryg.
Władysław Jura
gen. bryg. 
Mieczysław  Michalik
gen. bryg.
Kazimierz Leśniak
gen. bryg.
Henryk Mika

IV kadencja rozpoczęła się we wrześniu 2004 r. i trwała do września 2007 r. W czasie tej kadencji, po wielu zabiegach organizacyjnych, 21 stycznia 2005 r. Klub został wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000225889.

Prezesem Klubu IV kadencji był gen. dyw. Franciszek Puchała, a członkami Rady Klubu – gen. broni Zbigniew Zalewski (zastępca prezesa), gen. dyw. Zdzisław Graczyk (zastępca prezesa), gen. bryg. Marek Oleksiak (sekretarz), gen. bryg. Walerian Sowa (skarbnik), gen. dyw. Lucjan Czubiński, gen. dyw. Bolesław Izydorczyk i gen. dyw. Roman Misztal (członkowie). Członkami Komisji Rewizyjnej byli: gen. bryg. Kazimierz Leśniak (przewodniczący), gen. dyw. Apoloniusz Golik (zastępca przewodniczącego), gen. bryg. Jerzy Paszkowski (sekretarz), gen. bryg. Henryk Andracki (członek).

Rada Klubu

gen. dyw.
Franciszek Puchała
gen. broni
Zbigniew Zalewski
gen. dyw.
Zdzisław Graczyk
gen. bryg.
Marek Oleksiak
gen. bryg.
Walerian Sowa
gen. dyw.
Lucjan Czubiński
gen. dyw.
Bolesław Izydorczyk
gen. dyw.
Roman Misztal

Komisja Rewizyjna

gen. bryg.
Kazimierz Leśniak
gen. dyw.
Apoloniusz Golik
gen. bryg.
Jerzy Paszkowski
gen. bryg.
Henryk Andracki

Kadencja tej Rady znacząco wpłynęła na ożywienie i rozszerzenie działalności Klubu, a szczególnie kontaktów z dowództwami rodzajów sił zbrojnych, podróży historycznych, a także wyjazdów turystycznych i rekreacyjnych. Również w tej kadencji obchodzono w sierpniu 2006 r., bardzo uroczyście w Warszawie i Zegrzu 10-lecie istnienia Klubu Generałów WP.

V kadencja – to okres od 10 września 2007 r. do 23 października 2010 r. Prezesem w tym okresie był gen. bryg. pil. Roman Harmoza, a członkami Rady: gen. bryg. Henryk Mika (zastępca prezesa), gen. dyw. Bolesław Izydorczyk (skarbnik), gen. bryg. Leszek Ulandowski (sekretarz), gen. bryg. Witold Cieślewski (członek).

W skład Komisji Rewizyjnej wchodzili: gen. dyw. Apoloniusz Golik (przewodniczący), gen. bryg. Roman Pusiak (zastępca przewodniczącego), gen. bryg. Jerzy Paszkowski (sekretarz), gen. bryg. Stanisław Stańko (członek). W tym czasie uchwałą Rady Klubu nr 1 z 17 kwietnia 2008 r. przeniesiono siedzibę Klubu z warszawskiej Cytadeli do Klubu Wojskowej Akademii Technicznej (ul. Sylwestra Kaliskiego nr 25 A, pok. 114).

Rada Klubu

gen. bryg. pil.
Roman Harmoza
gen. bryg.
Henryk Mika
gen. dyw.
Bolesław Izydorczyk
gen. bryg.
Leszek Ulandowski
gen. bryg.
Witold Cieślewski

Komisja Rewizyjna

gen. dyw.
Apoloniusz Golik
gen. bryg.
Roman Pusiak
gen. bryg.
Jerzy Paszkowski
gen. bryg.
Stanisław Stańko

VI kadencja trwała od 23 października 2010 r. do 26 września 2013 r.
Do Rady Klubu zostali wybrani gen. bryg. pil. Roman Harmoza (prezes), gen. bryg. Henryk Mika (zastępca prezesa), gen. bryg. Andrzej Lewandowski (zastępca prezesa), gen. bryg. Leszek Ulandowski (sekretarz), gen bryg. Jan Baraniecki (skarbnik), gen. bryg. Witold Cieślewski i gen. bryg. Marek Oleksiak (członkowie).

W skład Komisji Rewizyjnej weszli: gen. bryg. Roman Pusiak (przewodniczący), gen. dyw. Jarosław Bielecki i gen. bryg. Jerzy Paszkowski (członkowie).

Rada Klubu

gen. bryg. pil.
Roman Harmoza
gen. bryg.
Henryk Mika
gen. bryg.
Andrzej Lewandowski
gen. bryg.
Leszek Ulandowski
gen. bryg.
Jan Baraniecki
gen. bryg.
Witold Cieślewski
gen. bryg.
Marek Oleksiak

Komisja Rewizyjna

gen. bryg.
Roman Pusiak
gen. dyw.
Jarosław Bielecki
gen. bryg.
Jerzy Paszkowski

W ramach tej kadencji Klub szeroko rozwinął współpracę z różnymi podmiotami zarówno w kraju jak i za granicą. Jej wyrazem było podpisanie  stosownych porozumień, wśród nich m.in.:

  • „Porozumienie o współpracy pomiędzy Klubem Generałów WP, a Przemysłowym Instytutem Telekomunikacji S.A.” podpisane dnia 19.01.2012 r.;
  • „Umowa o wzajemnej współpracy międzynarodowej pomiędzy Klubem Generałów Republiki Słowackiej, a Klubem Generałów WP” podpisana dnia 02.06.2012 r..

Nawiązano także roboczy kontakt z Klubem Generałów Armii Rumuńskiej. Stosowne porozumienie o współpracy zostanie podpisane w najbliższym czasie.
Szczególne znaczenie w działalności klubu miało podpisanie „ Porozumienia o współpracy między Ministrem Obrony Narodowej i Klubem Generałów Wojska Polskiego”, które miało miejsce 18.09.2013 r..

Ważnym  momentem tego okresu było uruchomienie „Strony internetowej Klubu Generałów Wojska Polskiego”.
Po akceptacji zakresu merytorycznego „strony” przez ogół członków klubu (na zebraniu), została ona uruchomiona w czerwcu 2011 r. Można z niej zasięgnąć informacje o naszym klubie, jego zakresie  działania, statucie i władzach. Są na niej przedstawiane  wszystkie ważniejsze  zdarzenia z życia klubu, a także oficjalne stanowiska (opinie) naszego stowarzyszenia w najważniejszych sprawach nurtujących środowisko generałów. Można także zapoznać się z publikacjami naszych członków.

Swoistym „ukoronowaniem” tej kadencji było spotkanie członków klubu z Prezydentem RP w dniu 19.09.2013 r. w Belwederze, w którym wzięło udział 54 generałów.

VII kadencja trwała od 26 września 2013 r. do  29 września 2016 r.
Do Rady Klubu zostali wybrani: gen. bryg. pil. Roman Harmoza (prezes), gen. dyw.  Jerzy Słowiński (zastępca prezesa), gen. bryg.  Andrzej Lewandowski (zastępca prezesa), gen. bryg. Leszek  Ulandowski (sekretarz), gen. bryg. Henryk Mika (skarbnik) oraz członkowie gen. bryg. Janusz Jakubowski, gen. bryg. Marek Oleksiak i gen. bryg. Henryk Porajski.
W skład Komisji Rewizyjnej weszli: gen. bryg.  Roman Pusiak (przewodniczący), gen. dyw. Jarosław Bielecki (zastępca przewodniczącego), oraz  członkowie: gen. bryg. Alfons Kupis i gen. bryg. Stanisław Stańko

Rada Klubu

gen. bryg. pil.
Roman Harmoza
gen. dyw.
Jerzy Słowiński
gen. bryg.
Andrzej Lewandowski
gen. bryg.
Leszek Ulandowski
gen. bryg.
Henryk Mika
gen. bryg.
Janusz Jakubowski
gen. bryg.
Marek Oleksiak
gen.bryg.
Henryk Porajski

Komisja Rewizyjna

gen. bryg.
Roman Pusiak
gen. dyw.
Jarosław Bielecki
gen. bryg.
Alfons Kupis
gen. bryg.
Stanisław Stańko

Ważnym wydarzeniem tego okresu  była „Umowa o wzajemnej współpracy pomiędzy Klubem Generałów WP  a  Klubem Generałów Republiki Czeskiej”  podpisana w Pradze w  dnia 21.05.2014 r.

Ukoronowanie VII kadencji stanowiły obchody XX – lecia Klubu Generałów Wojska Polskiego, które miały miejsce w dniu 18 i 19 maja 2016 r.

VIII kadencja trwała od 29 września 2016 r. do  28 listopada 2019 r.
W skład Rady klubu zostali wybrani: gen. bryg. pil. Roman Harmoza (prezes), gen. broni Józef Flis (zastępca prezesa), gen. bryg. Ryszard Żuchowski (zastępca prezesa), gen. bryg. Henryk Porajski (sekretarz), gen. bryg. Stanisław Filipiak (skarbnik) i gen. bryg. Ryszard Dębski (członek).
W skład Komisji Rewizyjnej weszli: gen. bryg. Roman Pusiak (przewodniczący), gen. dyw. Jarosław Bielecki (zastępca przewodniczącego) oraz  gen. bryg. Alfons Kupis  (członek).

Rada Klubu

gen. bryg. pil.
Roman Harmoza
gen. broni
Józef Flis
gen. bryg.
Ryszard Żuchowski
gen. bryg.
Stanisław Filipiak
gen.bryg.
Henryk Porajski

Komisja Rewizyjna

gen. bryg.
Roman Pusiak
gen. dyw.
Jarosław Bielecki
gen. bryg.
Alfons Kupis

W ramach tej kadencji, prócz  kontynuowania  działalności  statutowej, rozwijano współpracę z innymi organizacjami pozarządowymi, w tym z klubami generałów innych służb mundurowych – Policji, Straży Granicznej i Państwowej Straży Pożarnej.

Najważniejszym przedsięwzięciem były uroczyste Obchody 100-lecia Odzyskania Niepodległości zorganizowane z  inicjatywy Konwentu Generałów RP (koordynującego działalność stowarzyszeń skupiających generałów wszystkich służb mundurowych, w jego skład wchodzi Prezes Klubu Generałów WP ), przy współudziale Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP. Wzięli w nich udział  żołnierze i funkcjonariusze, w tym generałowie – przedstawiciele  organizacji zrzeszonych w Federacji, składając w ten sposób hołd wszystkim Polakom, którzy na przestrzeni mijającego 100-lecia oddali życie w obronie Ojczyzny, a także tym żołnierzom i funkcjonariuszom (byłym  i obecnym),  którzy swą sumienną służbą i pracą przyczynili się do budowy współczesnej Polski – niepodległej i suwerennej.
Obchody miały miejsce w dniu 8 listopada 2018 r..
Rozpoczęły się w Katedrze Polowej Wojska Polskiego uroczystą Mszą Św. „Za Ojczyznę”. Następnie były kontynuowane na Plac Józefa Piłsudskiego, przy Grobie Nieznanego Żołnierza.

IX kadencja rozpoczęła się  28 listopada 2019 r….
(skład Rady Klubu i Komisji Rewizyjnej w dziale „Władze Klubu”)

II. Działalność Klubu Generałów Wojska Polskiego.

W pond dwudziestoletniej historii przez Klub „przewinęło się” ponad 120 generałów i admirałów. Średnio  liczył on 70-80 członków nie licząc oddziału i grup terenowych. W ostatnim okresie liczba członków nieco się zmniejszyła i ukształtowała się na poziomie około 50. Kolejnych czterdziestu skupiają oddział terenowy w Bydgoszczy i współdziałające grupy we Wrocławiu, Krakowie i Szczecinie. Ponadto Klub posiada wielu członków honorowych i sympatyków. Średnia wieku członków Klubu wynosi około 75 lat a jego rozpiętość kształtuje się od 63 do 95 lat. Najstarszym członkiem Klubu  gen. dyw. prof.  Jerzy Modrzewski.

Prezes Klubu Generałów WP gen. bryg. pil. Roman Harmoza wręcza nagrodę specjalną Ministra Obrony Narodowej  gen. dyw. prof.  Jerzemu  Modrzewskiemu z okazji 90. rocznicy urodzin.
Warszawa, 1.12.2014 r.

Stowarzyszenie nasze posiada ogromny potencjał intelektualny. Wśród członków Klubu mamy nadal aktywnych pracowników nauki takich jak wspomniany wyżej gen. dyw. prof. Jerzy Modrzewski, gen. bryg. prof. Jerzy Lewitowicz, gen. bryg. prof. Marian Daniluk, gen. broni dr hab. pil. Ryszarda Olszewskiego czy gen. broni dr Józef Flis.
Wielu spośród członków posiada w swoim dorobku książki, monografie i opracowania, z których znaczna część dotyczy historii Wojska Polskiego, a także budowy i eksploatacji uzbrojenia i sprzętu wojskowego. Do najbardziej aktywnych w tym zakresie należy gen. bryg. prof. Jerzy Lewitowicz oraz gen. dyw. dr Franciszek Puchała. Przykładami  publikacji są m.in. „Sztab Generalny Wojska Polskiego 1945–1990” oraz „Sekrety Sztabu Generalnego pojałtańskiej Polski”, autorstwa gen. dyw. Franciszka Puchały.

Książka opracowana pod redakcją gen. bryg. prof. dr hab. Jerzego Lewitowicza  „Problemy badan i eksploatacji techniki lotniczej”.

Artykuły naszych kolegów można spotkać na łamach Takich czasopism jak : „Głos Weterana i Rezerwisty”, „Polska Zbrojna”, „Przegląd Historyczno – Wojskowy”, czy „Gazeta Wyborcza”.  Wiele z nich – szczególnie z ostatnich lat – zostało zamieszczonych na naszej „stronie internetowej” (w zakładce „Opinie,  poglądy, publikacje”).

Mamy też lub mieliśmy wielu członków, którzy działali na najwyższych stanowiskach w MON, Sztabie Generalnym WP i instytucjach równorzędnych. Do nich należą generałowie: Jarosław Bielecki, Witold Cieślewski, Mieczysław Dachowski, Józef Flis, Czesław Laszczkowski, Roman Misztal, Jerzy Modrzewski, Zbigniew Nowak, Ryszard Olszewski, Franciszek Puchała, Marian Robełek,  Henryk Szumski, Jan Światowiec, Zbigniew Zalewski, Jerzy Słowiński i Alfons Kupis. Wielu spośród naszych członków pełniło wysokie stanowiska w strukturach ONZ, polskich misjach wojskowych i na placówkach dyplomatycznych. Są to generałowie: Józef Buczyński, Witold Cieślewski, Mieczysław Dachowski, Andrzej Ekiert, Apoloniusz Golik, Roman Harmoza, Jerzy Słowiński, Bolesław Izydorczyk, Andrzej Lewandowski, Henryk Mika, Roman Misztal, Marek Oleksiak, Ryszard Olszewski, Jan Światowiec.

Podstawową formą działalności Klubu w ponad dwudziestoletnim okresie istnienia były comiesięczne spotkania członków (z wyjątkiem lipca i sierpnia). Zebrania odbywały się w Warszawie oraz w innych garnizonach. Zebrania te były przeważnie poprzedzone posiedzeniami Rady Klubu, w czasie których zajmowano się przede wszystkim:

– organizacyjnym przygotowaniem zebrań i wizyt poza Warszawą oraz ich logistycznym zabezpieczeniem;

– przygotowaniem planów działalności Klubu i ich doprecyzowaniem w wymiarze miesięcznym;

– przygotowaniem dokumentów niezbędnych do zarejestrowania Stowarzyszenia w Krajowym Rejestrze Sądowym i dokonywania ciągłej aktualizacji danych członków Rady Klubu;

– przygotowaniem porozumień o współpracy Klubu z Ministrem Obrony Narodowej i przygotowaniem opracowań, opinii i wniosków do projektów aktów normatywno-prawnych MON np. dotyczących reformy szkolnictwa wojskowego, Narodowych Sił Rezerwowych, „Regulaminu ogólnego Sił Zbrojnych RP” i innych.

Działalność Klubu koncentrowała się na realizacji wielu celów i zadań, wynikających ze Statutu, do których można zaliczyć:

1Poznawanie i popularyzowanie zmian jakościowych w Wojsku Polskim, zwłaszcza w systemie dowodzenia Siłami Zbrojnymi, w tym:

– spotkania z byłym prezydentem RP generałem armii Wojciechem Jaruzelskim, z okazji ważnych wydarzeń politycznych, jubileuszy i okazjonalnie;

– spotkania z szefami Sztabu Generalnego WP: gen. broni Henrykiem Szumskim, generałem Czesławem Piątasem, generałem Franciszkiem Gągorem oraz zastępcami szefa Sztabu Generalnego WP: gen. broni Mieczysławem Stachowiakiem, gen. broni Lechem Konopką i gen. dyw. Sławomirem Dygnatowskim, podczas których, członkowie Klubu zostali zapoznani z zasadniczymi kierunkami rozwoju systemu obronnego RP oraz programami modernizacyjnymi Sił Zbrojnych;

– wizyty członków Klubu w Ośrodku Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych Nowa Dęba podczas ćwiczeń pk. „Eufrat – V”, w którym uczestniczył sztab i siły dywizji przeznaczone do misji w Iraku, i w Dowództwie Marynarki Wojennej, gdzie ówczesny dowódca tego rodzaju sił zbrojnych admirał floty Roman Krzyżelewski zapoznał z zadaniami, rolą i miejscem Marynarki Wojennej w systemie obrony RP;

– wizyty członków Klubu w Centrum Operacji Powietrznych, w Dowództwie Operacyjnym i w Centralnym Ośrodku Analizy Skażeń;

– spotkania z wojskowymi dyplomatami państw obcych (attaché Ukrainy, Stanów Zjednoczonych, Niemiec Francji, Włoch, Czech i inni).

– spotkania członków Klubu m.in. z: kierownikiem Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych Zbigniewem Zielińskim na temat roli stowarzyszeń w proobronnym wychowywaniu młodych pokoleń, wicemarszałkiem Sejmu Markiem Borowskim – o zamierzeniach legislacyjnych Sejmu, podsekretarzem stanu w MON Andrzejem Towpikiem – nt. wybranych problemów polityki obronnej RP, eurodeputowanym Markiem Siwcem – na temat realizowanych zadań przez polskich eurodeputowanych, a zwłaszcza o pracach Europejskiej Partii Socjaldemokratów, posłem Zbigniewem Siemiątkowskim – na temat polskiej racji stanu i polityki wschodniej, a także z pełnomocnikiem Ministra Obrony Narodowej ds. strategicznego przeglądu obronnego Andrzejem Karkoszką (byłym wiceministrem obrony narodowej) – nt. doktryny obronnej i infrastruktury systemu obronnego RP, posłem na Sejm Januszem Zemke – nt. sytuacji Sił Zbrojnych RP w zakresie kadrowym i finansowym oraz z podsekretarzem stanu w MON gen. bryg. prof. Stanisławem Koziejem – nt. problemów bezpieczeństwa i obronności RP, red. Wojciechem Łuczakiem – o sytuacji w Afganistanie i perspektywach jej rozwoju w przyszłości, z red. Markiem Barańskim i prezentacją jego książki pt. „Nogi Pana Boga”, a także z byłymi ambasadorami RP w Chinach Zdzisławem Góralczykiem i Kambodży gen. broni Ryszardem Olszewskim – nt. interesów naszego kraju w tym regionie oraz z profesorem Kazimierzem Łastawskim nt. integracji europejskiej, a także z byłym ambasadorem w Iraku gen. broni Edwardem Pietrzykiem i dowódcami Wielonarodowej Dywizji Centrum-Południe w Iraku generałami: Andrzejem Tyszkiewiczem, Andrzejem Ekiertem i Piotrem Czerwińskim – nt. sytuacji polityczno-wojskowej w Iraku i perspektywach jej rozwoju, z dyrektorem Departamentu Kadr i Szkolnictwa Wojskowego gen. dyw. Zbigniewem Jabłońskim – nt. reformy szkolnictwa wojskowego i ustawy o służbie żołnierzy zawodowych i dyrektorem programu F-16 płk. Piotrem Łukaszewiczem – nt. wdrożenia do służby samolotów F-16.

2. Promocja dorobku wojskowego zaplecza naukowo-technicznego i polskiego przemysłu obronnego po transformacji ustrojowej w tym:

– coroczne wizyty członków Klubu w Salonie Przemysłu Obronnego w Kielcach w latach 2004–2010 oraz w Międzynarodowych Pokazach Lotniczych Air Show w Radomiu.

– wizyty członków Klubu w Centrum Naukowo-Produkcyjnym Elektroniki Profesjonalnej Radwar, w Zakładach Mechanicznych Bumar – Łabędy w Gliwicach, w Wojskowym Instytucie Technicznym Uzbrojenia w Zielonce, w Instytucie Technicznym Wojsk Lotniczych oraz w Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki w Zegrzu.

3. Zacieśnianie więzi i solidarności zawodowej z żołnierzami służby czynnej w duchu kultywowania tradycji oręża polskiego i patriotyzmu, w tym m.in.:

– wizyty członków Klubu Generałów w Akademii Obrony Narodowej i Wojskowej Akademii Technicznej, Akademii Marynarki Wojennej, Komendzie Głównej i Oddziale Żandarmerii Wojskowej, 2 Mazowieckiej Brygadzie Saperów, w pierwszym w WP zawodowym batalionie wojsk lądowych w Bielsku-Białej (18 bdsz), w Batalionie Reprezentacyjnym WP, 31 Bazie Lotniczej w Poznaniu, 15 Sieradzkiej Brygadzie Wsparcia Dowodzenia, w Wyższej Szkole Oficerskiej Sił Powietrznych, 1 Eskadrze Lotnictwa Taktycznego w Mińsku – Mazowieckim, w Centrum Szkolenia na Potrzeby Sił Pokojowych ONZ w Kielcach, Szkole Głównej Służby Pożarniczej i Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej, oraz Stołecznej Komendzie Policji.

4. Podróże studyjno – krajoznawcze, rekreacyjne, poznawanie zabytków kultury, architektury i piękna przyrody. Do zasadniczych, zrealizowanych przedsięwzięć w tym zakresie zalicza się: zwiedzanie Muzeum Polskiej Akademii Nauk w Kórniku, zbiorów Muzeum Regionalnego i Diecezjalnego w Drohiczynie, okolicznościowej wystawy w Muzeum WP, związanej z 60. rocznicą zakończenia II wojny światowej, Świętej Góry Prawosławia w Grabarce, sanktuarium i klasztoru w Hajnówce, ścisłego rezerwatu żubrów w Puszczy Białowieskiej, Galerii Intarsji w Łodzi, Pałacu – Muzeum Zamojskich w Kozłówce, zwiedzanie zabytków architektury Druskiennik, Wilna, Pikieliszek, Troków i Kowna, Baranowicz, Nieświeża, Nowogródka, Miru i innych.

5. Kultywowanie polskich tradycji narodowych, a w tym:

– coroczne spotkania świąteczno – noworoczne i wielkanocne z udziałem członków Klubu i ich rodzin, zaproszonych gości i przedstawicieli duszpasterstwa katolickiego, prawosławnego i ewangelickiego;

– składanie wieńców przed Grobem Nieznanego Żołnierza, na grobach żołnierzy września 1939 r. w Twierdzy Modlin, w kaplicy 18 Batalionu Desantowo-Szturmowego w Bielsku-Białej i na warszawskiej Cytadeli, na płytach, upamiętniających poległych żołnierzy w Iraku i Afganistanie, przed pomnikiem Lotników w Warszawie i na terenie Dęblińskiej Szkoły Orląt oraz na cmentarzu poległych żołnierzy z Samodzielnej Grupy Operacyjnej „Polesie”, dowodzonej przez gen. bryg. Franciszka Kleeberga pod Kockiem;

– coroczne wizyty przedstawicieli Klubu na grobach zmarłych członków Klubu, realizowane w przededniu Święta Zmarłych.

Zrealizowanie tak wielu przedsięwzięć ujętych w planach działania Klubu Generałów WP było możliwe, dzięki zaangażowaniu członków Klubu, zwłaszcza kolejnych prezesów i Rad Klubu, a także dzięki dobrze układającej się współpracy, życzliwości i wsparcia Sztabu Generalnego WP, dowództw rodzajów sił zbrojnych i rodzajów wojsk, uczelni wojskowych i cywilnych, instytutów naukowo-badawczych, Dowództwa Garnizonu Warszawa, zakładów przemysłu obronnego oraz innych instytucji wojskowych i cywilnych.

Zebranie Rady Klubu Za Żelazną Bramą – maj 1997 r.

Powitanie Nowego – 1998 roku. Od lewej generałowie H. Andracki, F. Puchała, P. Przyłucki

Wyższa Szkoła Społeczno-Gospodarcza w Tyczynie czerwiec 2003

Wizyta w WAT-20.11.2004 r. Informację wygłasza gen. bryg. prof. B. Smólski

Prezentacja dorobku naukowego w WAT – 20.11.2004 r.

Członkowie Klubu w AON – Rembertów – 20.01.2005 r. W środku w mundurze komendant-rektor.
gen. broni J. Flis (od kilku lat członek KG WP)

Wizyta w Centrum Operacji Powietrznych- 7.03.2005 r.

Spotkanie z attache USA płk. H. Nowakiem- kwiecień 2005 r. Z prawej gen. dyw. F. Puchała

Składanie wieńca na Cmentarzu Wojennym w Modlinie-14.05.2005 r.

Wizyta w sali tradycji 2 BSap w Kazuniu-14.05.2005 r.

Spotkanie w Kazuniu-14.05 2005 r.

Wizyta w 18 bdsz w Bielsku Białej – 27.05.2005 r. Od lewej generałowie M. Oleksiak, J. Chmiel, J. Komański

Przed wylotem do Marynarki Wojennej-20.06. 2005 r.

Wizyta w Akademii Marynarki Wojennej-21.06.2005 r.

Spotkanie z ministrem Zielińskim. Z jego prawej gen. dyw. F. Puchała-czerwiec 2005 r.

Piknik na terenie Wyższej Szkoły Ekonomicznej – Kielce – 31.08.2005 r.

Wizyta w Szwadronie Kawalerii WP w Starej Miłosnej-2.10.2005

Wizyta w batalionie reprezentacyjnym WP – 11.05.2006 r.

Zbiórka przed wyprawą na Ukrainę – 2 czerwca 2006 r.

Cmentarz Łyczakowski – 3.06.2006 r. Przed paniami klęczy gen. bryg. J. Szewczyk,
za nim gen. dyw. J. Michałowski

Wizyta na cmentarzu Orląt Lwowskich-3.06.2006 r.

X-lecie Klubu na placu J. Piłsudskiego 5.08.2006 r.

X – lecie Klubu w Zegrzu-5.08.2006 r. W środku były prezydent RP Wojciech Jaruzelski


Grabarka 17.09.2006 r.

Zwiedzanie Galerii Intarsji w Łodzi 17.10. 2006 r.

Wizyta w 15 Brygadzie Wsparcia Dowodzenia – Sieradz – 18.10. 2006 r.

Wizyta w Bumar-Łabedy 18.10.2006 r. Na pierwszym planie od lewej generałowie
A. Kupis, F. Puchała i Z. Graczyk

Wizyta w Bumar Łabedy 18.10.2006 r.

Wizyta w WSO SP – Dęblin – 17.05.2007 r.

Wycieczka na Litwę – cmentarz Na Rossie – 17.06.2007 r.

Wilno – Bazylika Archikatedralna – 18.06.2007 r.

Wizyta w 23 Bazie Lotnictwa Taktycznego w Mińsku Maz. 25.08.2007 r.

Wizyta w Politechnice Warszawskiej – 21.11.2007 r.

Spotkanie Wielkanocne – marzec 2008 r. Od lewej ks. płk. S. Żarski i generałowie A. Żyto, R. Soroksz,
A.Czaban, R. Harmoza

Wielkanoc w Zakopanem – marzec 2008 r. od lewej generałowie R. Harmoza
oraz R. Olszewski z małżonkami Irmilą i Mariolą

Wielkanoc w Zakopanym – marzec 2008 r.

Spotkanie z okazji 85 – rocznicy urodzin gen. Wojciecha Jaruzelskiego – 25.07.2008 r.

Muzeum Miciewicza w Nowogródku – kwiecień 2009 r.

Spotkanie Klubu Generałów w Bydgoszczy – 9.07.2009 r. Od lewej generałowie: A. Piotrowski, B. Grobelny, K. Chudy, Z. Tłok-Kosowski, A. Walczak, Z. Blechman (prezes), J. Głowacki, K. Wilczewski, R. Dysarz

Zajęcia rekreacyjne Klubu Generałów w Bydgoszczy

MSPO Kielce – wrzesień 2009 r. W środku były wiceminister ON R. Szeremietiew i prezes Targów A. Mochoń

Inauguracyjne spotkanie Klubu 27.01.2011 r. Rada Klubu. Od lewej generałowie: L. Ulandowski,
J. Baraniecki, H. Mika, R. Harmoza, A. Lewandowski, M. Oleksiak, W. Cieślewski

Spotkanie w Uniwersytecie Warszawskim 11.02.2011 r.

Spotkanie z prof. K. Łastawskim – 24.02.2011 r.

Wręczenie okolicznościowego medalu gen. broni Z. Zalewskiemu z okazji 70-tej rocznicy urodzin – 24.03.2011 r.

Wręczenie okolicznościowego medalu gen. bryg. J.Szewczykowi z okazji 80-tej rocznicy urodzin – 24.03.2011 r.

Zebranie Klubu. Od lewej generałowie L. Chyła, J. Flis, S. Dygnatowski i R. Harmoza – 24.03.2011 r.

Zebranie Klubu. Od prawej generałowie S. Stańko, A. Wojciechowski – 24.03.2011 r.

Spotkanie Wielkanocne w DWL – 18.04.2011 r. Od lewej generałowie S. Świtalski, J. Jakubowski, W. Skrzypek, J. Światowiec, M. Oleksiak

Spotkanie Wielkanocne w DWL – 18.04.2011 r. Od lewej generałowie Z. Skuza, J. Baraniecki, Cz. Laszczkowski, J. Sielużycki. Z tyłu gen. bryg. Bronowicz – dowódca 16 DZ

Nestorzy polskiego lotnictwa: (od lewej) gen. broni dr hab. pil. Ryszard Olszewski, gen. broni dr hab. pil. Jerzy Gotowała, gen. bryg. prof. dr hab. inż. Jerzy Lewitowicz, gen. bryg. pil. Roman Harmoza.
MSPO, Kielce, wrzesień 2011 r.

Porozumienie między „Grupą Bumar Elektronika” i Klubem Generałów WP podpisują: Prezes Zarządu-Dyrektor Generalny grupy Ireneusz Żmidziński oraz Prezes klubu gen. bryg. pil. Roman Harmoza.
Warszawa, styczeń 2012 r.

Spotkanie przedstawicieli  Klubu Generałów WP z Ministrem Obrony Narodowej Tomaszem Siemoniakiem. Warszawa, 19.03.2012 r.

Konferencja nt. „Rola organizacji pozarządowych w umacnianiu obronności Państwa” (z udziałem delegacji zagranicznych) . Uczestnicy konferencji podczas  przerwy  w obradach. Kiekrz, 22.05.2013 r.

Zebranie członków Klubu Generałów WP w  dniu 24.01. 2013 r. w Klubie Wojskowej Akademii Technicznej, z udziałem gości: posła Stanisława Wziątka i prezesa Zarządu Targów Kielce,  jednocześnie honorowego członka Klubu  Andrzeja Mochonia.

Wymiana poglądów pomiędzy  przedstawicielami  Klubu Generałów WP i Ministrem Obrony Narodowej Tomaszem Siemoniakiem. Warszawa, 18.09.2013 r.

Spotkanie członków Klubu Generałów WP z Prezydentem  Rzeczypospolitej Polskiej Bronisławem Komorowskim. Warszawa, Belweder, 19.09. 2013 r.

Spotkanie członków Klubu Generałów WP z szefem Sztabu Generalnego WP
gen. broni Mieczysławem Gocułem. Warszawa, 16.01.2014 r.

Seminarium nt. ”Wybrane aspekty wzmocnienia zdolności obronnych Polski w aktualnej sytuacji polityczno – militarnej.” Warszawa, 3.07.2014 r.

Zespół opracowujący wnioski z seminarium (od lewej: gen. bryg. dr Andrzej Lewandowski,
 gen. dyw. Bolesław Izydorczyk , płk prof. Mariusz  Jędrzejko). Warszawa, 3.07.2014 r.

Gen. Jerzy Lewitowicz (w środku) z organizatorami zebrania EPAA: gen. Winfred Grager (z lewej)
 i płk Frit Thompson (z prawej). Berlin, 21.05.2014 r.

Wizyta delegacji Klubu Generałów WP w Pradze na zaproszenie Klubu Generałów Republiki Czeskiej.
Pokaz musztry obserwują od lewej attaché wojskowy płk Jacek Stec oraz generałowie: Pawel Adam, Josef Siba,
Zdenek Jakubek, Roman Harmoza, Janusz Jakubowski, Ladislav Kozler. Praga, 21.05.2014 r.

Spotkanie przedstawicieli Klubu Generałów WP z ambasadorem Ukrainy w RP Andrijem Deszczycą.
Warszawa, 25.02.2015 r.

Zwiedzanie XXIII MSPO. Kielce, 2.09.2015 r.

Członkowie Klubu Generałów WP na Air Show, (od prawej) gen. dyw. Zdzisław Graczyk,
 gen. bryg. Roman Pusiak, gen. bryg. Brunon Herrmann. Radom, 23.o8. 2015 r.

Gen. bryg. pil. Roman Harmoza dziękuje Dowódcy Generalnemu RSZ
 gen. broni Mirosławowi Różańskiemu za informację nt. wniosków wynikających z funkcjonowania
nowego systemu dowodzenia Siłami Zbrojnymi RP. Warszawa, 8. 10.2015 r.

Spotkanie wielkanocne. Warszawa, 17 marca 2016 r.

Katedra Polowa Wojska Polskiego. Prezes Klubu Generałów WP gen. bryg. pil. Roman
Harmoza po zakończeniu Mszy Św.  wręcza   Biskupowi Polowemu Wojska Polskiego
gen. bryg. Józefowi Guzdkowi okolicznościowy ryngraf Klubu wykonany z okazji XX-lecia.
Warszawa, 19.05.2016 r.

     Uczestnicy uroczystości jubileuszowych przed Katedrą Polowa Wojska Polskiego.
Warszawa, 19.05.2016 r.

    Delegacja Klubu Generałów WP składa wieniec na Grobie Nieznanego Żołnierza.
Warszawa, 19.05.2016 r.

Noworoczne spotkanie przedstawicieli: Klubu Generałów WP, Stowarzyszenia Generałów Policji RP,
Klubu Generałów i Admirałów Straży Granicznej oraz Klubu Generałów Państwowej Straży Pożarnej.
Warszawa, 11.01.2017 r.

Zwiedzanie przez członków Klubu  XXV Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego.
Kielce, 6 września 2017 r.

Warta honorowa przy trumnie  gen. broni Andrzeja Tyszkiewicz (od prawej gen. bryg. pil. Roman Harmoza, gen. bryg. Stanisław Świtalski). Nabożeństwo żałobne  w kościele Parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w m. Stara Miłosna, 27 października 2017 r.

Obchody 100-lecia Odzyskania Niepodległości. Wzięli w nich udział  żołnierze i funkcjonariusze, w tym generałowie – przedstawiciele  organizacji zrzeszonych w Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP.
Uroczysta Msza Św. „Za Ojczyznę”  w Katedrze Polowej Wojska Polskiego. 8 listopada 2018 r.

Obchody 100-lecia Odzyskania Niepodległości. Uroczystości na Placu Józefa Piłsudskiego,
przy Grobie Nieznanego Żołnierza. 8 listopada 2018 r.

Doroczne spotkanie świąteczno-noworoczne stowarzyszeń generałów służb mundurowych w sali recepcyjnej przy Katedrze Polowej WP. 11 grudnia 2018 r.