Klub Generałów

PLAN DZIAŁALNOŚCI KLUBU GENERAŁÓW I ADMIRAŁÓW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ NA 2024 ROK

I. CELE I ZADANIA DZIAŁALNOŚCI KLUBU GENERAŁÓW I ADMIRAŁÓW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ NA 2024 ROK:
1. Główny cel:
Popularyzowanie patriotycznych tradycji Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polski. Integrowanie środowiska byłych i obecnych żołnierzy i funkcjonariuszy wokół spraw obronnych Państwa Polskiego oraz tradycji walki Narodu Polskiego o wolność, niepodległość i suwerenność.
2. Zasadnicze zadania:
⦁ Wznowienie współpracy z Ministerstwem Obrony Narodowej (Sztabem Generalnym Wojska Polskiego) oraz innymi instytucjami w zakresie wzmacniania obronności państwa.
⦁ Reprezentowanie środowiska w uroczystościach organizowanych przez instytucje państwowe i wojskowe.
⦁ Organizowanie, w różnej formie i postaci, spotkań członków klubu oraz konferencji i sympozjów.
⦁ Organizowanie podróży wojskowo-historycznych i krajoznawczych oraz uroczystości rocznicowych
i rodzinnych.
⦁ Działania na rzecz koleżeństwa, życzliwości i wzajemnego szacunku.
⦁ Opieka nad miejscami pamięci narodowej i grobami poległych i zmarłych generałów i admirałów Rzeczypospolitej Polskiej.
⦁ Popularyzowanie problemów obronności państwa, głównie poprzez rozwijanie i aktualizowanie strony internetowej Klubu Generałów i Admirałów Rzeczypospolitej Polskiej: ⦁ www.klubgeneralow.pl
⦁ Poszukiwanie nowych form współpracy z grupami generałów i admirałów w Bydgoszczy, Wrocławiu, Krakowie i innych regionach.
⦁ Umacnianie współpracy Klubu Generałów i Admirałów Rzeczypospolitej Polskiej z innymi stowarzyszeniami i związkami, tj:
  – Straży Granicznej;
  – Państwowej Straży Pożarnej;
  – Służby Ochrony Państwa;
  – Stowarzyszeniem Generałów Policji;
  – Federacji stowarzyszeń służb mundurowych;
  – Związkiem Żołnierzy Wojska Polskiego.
⦁ Prowadzenie skutecznych działań, mających na celu wzrost liczby członków.

 

II. Harmonogram realizacji zamierzeń klubu w 2023 roku:

 

Lp.

NAZWA PRZEDSIĘWZIĘCIA

ODPOWIEDZIALNY

TERMINY

UWAGI

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

 

I.

Planistyczno – organizacyjne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Posiedzenie Zarządu Klubu.[1]

Prezes Klubu

08

05

04

08

06

03

02

07

04

02

 

2.

Zebranie Członków Klubu.[2]

25

29

28

25

23

27

26

31

28

19

 

3.

Prezentacja, dyskusja i przyjęcie Planu Zamierzeń Klubu na 2024 r.

Zarząd Klubu

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

Zapoznanie z Planem pracy Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

Sekretarz / Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

Opracowanie szczegółowych planów Walnych Zebrań oraz co miesięcznych zebrań Zarządu i członków Klubu.

Prezes / Sekretarz  

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

6.

Rozliczenie i podpisanie budżetu Klubu za 2023 r. / Absolutorium

Skarbnik Klubu

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.

Opracowanie Planu Zamierzeń Klubu na 2025 r.

Sekretarz Klubu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

 

8.

Opracowanie  budżetu Klubu na 2025 r.

Prezes / Skarbnik Klubu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

9.

Zamknięcie Dokumentacji Klubu za 2024 r.

Prezes / Sekretarz Klubu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

10.

Dyskusja nad potrzebą aktualizacji Statutu  Klubu Generałów
i Admirałów Rzeczypospolitej Polskiej oraz Regulaminu Pracy Zarządu Klubu Generałów i Admirałów Rzeczypospolitej Polskiej Komisji Rewizyjnej.

Zarząd Klubu

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lp.

NAZWA PRZEDSIĘWZIĘCIA

ODPOWIEDZIALNY

TERMINY

UWAGI

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

11.

Systematyczne uaktualnianie strony internetowej Klubu.

Sekretarz / Prowadzący stronę internetową

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

II.

Udział w uroczystościach upamiętniających:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Wyzwolenie Warszawy.

Zarząd Klubu

17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Święto Konstytucji 3 Maja.

 

 

 

 

03

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

Dzień Wojska Polskiego.

 

 

 

 

 

 

 

15

 

 

 

 

 

4.

Powstanie warszawskie.

 

 

 

 

 

 

 

01

 

 

 

 

 

5.

Święto niepodległości.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

 

 

6.

Naszym Kolegom – Nasza Pamięć, zapalenie zniczy – Święto Zmarłych.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III.

Współpraca

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Udział w pracach Konwentu RP.

Prezes / Zastępca Prezesa Klubu

Prezes / Zastępca Prezesa Klubu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Spotkania z przedstawicielami Parlamentu i polskiego życia polityczno – gospodarczego.

 

X

 

X

 

X

 

 

 

X

 

X

 

3.

Udział w XXXII Salonie MSPO Kielce 3-6. 09. 2024.

Zarząd Klubu

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

4.

Współpraca z Oddziałami Terenowymi Klubu.

X

X

X

X

X

X

 

 

X

X

X

X

 

5.

Udział w działalności Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych.

Prezes / Zastępca Prezesa Klubu

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lp.

NAZWA PRZEDSIĘWZIĘCIA

ODPOWIEDZIALNY

TERMINY

UWAGI

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

IV.

Spotkania okolicznościowe:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Spotkanie z okazji Nowego Roku

Zarząd Klubu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

2.

Spotkanie z okazji Święta Wojska Polskiego

Zarząd Klubu

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V.

Konferencje

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Uczestnictwo w konferencjach naukowych/popularnonaukowych.

Prezes / Zastępca Prezesa Klubu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stosownie do otrzymanych zaproszeń

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lp.

NAZWA PRZEDSIĘWZIĘCIA

ODPOWIEDZIALNY

TERMINY

UWAGI

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

VI.

Informacje / Referaty

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

25 lat Polski w NATO

gen. dyw. Marek MECHERZYŃSKI

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Zasadnicze postanowienia zawarte w projekcie ustawy ws. działań na wypadek zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa.

gen. broni dr inż.
A. Wojtan

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

Polityczno – wojskowe znaczenie akcesji Finlandii i Szwecji do NATO

adm. Kazimierz Głowacki

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

4.

Wstępne oceny i wnioski dot. modernizacji SZ RP.

gen. broni dr inż.
A. Wojtan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

5.

Potencjał bojowy SZ RP w konsekwencji wprowadzenia nowego uzbrojenia.

gen. bryg.

Andrzej DANIELEWSKI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

6.

Główne aspekty ordynacji wyborczej RP do:

  • Parlamentu Europejskiego (6-9 VI);

Wybory samorządowe (7 lub 14 IV).

gen. broni dr

Józef FLIS

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

7.

Informacja o głównych wydarzeniach sportowych 2024 roku:

  • Letnie Igrzyska Olimpijskie w Paryżu (sierpień)
  • Mistrzostwa Europy w piłce nożnej mężczyzn w Niemczech (czerwiec)

gen. bryg.

Jerzy MATUSIK

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

8.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lp.

NAZWA PRZEDSIĘWZIĘCIA

ODPOWIEDZIALNY

TERMINY

UWAGI

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

VII.

Artykuły

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Implikacje polityczno – wojskowe bitwy pod Monte Casino (17 sty 1944 – 18 maj 1944)

gen. dyw. dr

Janusz LALKA

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

80 rocznica Powstania Warszawskiego – polityczno – wojskowe oceny.

gen. bryg.

Władysław SKRZYPEK

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

3.

Ocena przyczyn i skutków eksterminacji Polaków „Rzezi wołyńskiej” (1943 – 1944).

gen. bryg.

Roman KLOC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

Polityczno – wojskowe oceny udziału 1DP WP w bitwie pod Lenino.

adm.

Marek TOCZEK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

5.

Udział polskiego lotnictwa
w bitwie o Atlantyk w czasie II wojny Światowej.

gen. broni Sławomir

DYGNATOWSKI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

6.

Oceny i wnioski z wojny w Ukrainie oraz ich wpływu na bezpieczeństwo Polski I UE.

gen. dyw. Marek SAMARCEW

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

7.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lp.

NAZWA PRZEDSIĘWZIĘCIA

ODPOWIEDZIALNY

TERMINY

UWAGI

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

 

VIII.

Podróże, spotkania

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Spotkanie z organami terenowymi KGiA RP.

Prezes / Zastępca Prezesa Klubu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IX.

Organizacyjno-administracyjne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Zgłoszenie zapotrzebowania Sali Konferencyjnej do Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej
i Byłych Więźniów Politycznych.

Zastępca Prezesa / Sekretarz

X

X

X

X

X

X

X

 

X

X

X

X

 

2.

Zakupy symbolicznych nagród dla członków Klubu.

Zastępca Prezesa / Skarbnik Klubu

X

X

X

X

X

X

 

 

X

X

X

X

 

3.

Kontynuacja realizacji projektu medalu pamiątkowego Klubu.

Zarząd Klubu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

Kontynuacja realizacji projektu medalu pamiątkowego Klubu.

Zarząd Klubu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

Inne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEKRETARZ KLUBU

 

 

gen. broni dr inż. Anatol Wojtan

PREZES KLUBU

 

 

gen. dyw. Jerzy Słowiński

 

 


[1] – w pierwszy poniedziałek miesiąca.

[2] – w ostatni czwartek miesiąca.

Sekretarz

gen. broni dr inż. Anatol Wojtan

Prezes

gen. dyw.  Jerzy Słowiński