Klub Generałów

Propozycje w zakresie doskonalenia działalności Klubu Generałów WP

Gen. dyw. Leszek Chyła.

SZANOWNI  KOLEDZY !

Pozwolę sobie na przedstawienie kilku refleksji z dyskusji na ostatnim /29.09.2016r/ Walnym Zgromadzeniu Klubu Generałów WP.

W minionych 20-latach działalności naszego Klubu różne były uwarunkowania rzutujące na jego funkcjonowanie. Niezaprzeczalnym pozostaje jednak fakt, że najtrudniejszą była ostatnia kadencja i wyzwania, przed jakimi stanęła ustępująca Rada Klubu.
Chciałbym jeszcze raz dołączyć swój głos do wyrażonego w dyskusji uznania dla wszystkich członków Rady za determinację w dążeniu do realizacji zamierzeń z przyjętego planu w tak dynamicznie zmieniających się uwarunkowaniach.   Jednocześnie odnoszę wrażenie, że mało było głosów w dyskusji poszukujących przyczyn pogarszających się uwarunkowań mających wpływ na naszą aktywność, a w sumie na wymierne efekty naszej działalności.

Kontynuując  zapoczątkowaną dyskusję wśród przyczyn wymieniłbym dwie:

 • po pierwsze – uwarunkowania zewnętrzne /zmiany w postrzeganiu naszej działalności przez poprzednie i obecne kierownictwo MON/;
  -zbyt ambitne oczekiwania Klubu na korzystanie z naszych doświadczeń wojskowych i życiowych w tym  sugerowanie  określonych rozwiązań odstających od planów kierownictw /poprzedniego i aktualnego/ MON;
  -podejmowanie działań przerastających potrzeby większości członków Klubu /zamierzenia turystyczne, wizytowanie jednostek wojskowych itp./,  a wymagające dużych zabiegów organizacyjnych Rady Klubu, instytucji i dowództw J W;
 • po drugie – uwarunkowania  wewnętrzne
  – zmiany w naszym myśleniu nad przeszłością i przyszłością wynikające z naszego wieku i spadających możliwości fizycznych i psychicznych;
  – małe zainteresowanie działalnością Klubu przez oddziały terenowe /być może próby narzucania naszego punktu widzenia/;
  – spadek aktywności członków i  poszukiwanie przyczyn tylko w uwarunkowaniach zewnętrznych /ubolewanie nad stanem armii, wpraszanie się z głosem doradczym do komisji parlamentarnych, kwestionowanie zasadności wprowadzonych zmian strukturalnych itp./, co prawdopodobnie skutkuje  stawianiem zarzutów o włączanie się w działalność polityczną;
  – sprowadzanie trudności realizacyjnych naszej działalności do kosztów funkcjonowania Klubu /ubolewanie nad brakiem pomocy ze strony resortu, żadne podnoszenie składek problemu nie rozwiąże ponieważ potrzeby zawsze będą  przerastać możliwości/;
  -nawiązanie współpracy z klubami innych armii /rodzi się pytanie, co przeciętny członek Klubu z tego ma/.

SZANOWNI KOLEDZY nie chciałbym aby moje przemyślenia zostały odebrane jako totalna krytyka, ale są tylko próbą głębszego zastanowienia się nad naszą przyszłością.
W trudnych warunkach dla głębszego zrozumienia problemu zwykle potrzebny jest „KRYZYS”,  aby spowodować bardziej racjonalne myślenie pozwalające na wypracowanie  sposobu przezwyciężenia bieżących trudności.
Stąd rodzi się pytanie „ Czy Klub nasz znalazł się w sytuacji kryzysowej” – moim zdaniem wiele na to wskazuje. Poza wskazanymi wyżej uwarunkowaniami  wiele do myślenia daje fakt odmowy uczestniczenia  w kandydowaniu  do nowej Rady Klubu wszystkich członków ustępującej RADY /za wyjątkiem jej PREZESA/.

SZANOWNI  KOLEDZY – osobiście uważam, że znajdujemy się w okresie kryzysowym. Stąd też proponuję wznowić dyskusję nad naszą przyszłością – wyciągając z niej konstruktywne wnioski wraz z propozycjami, jak pokonać bieżące trudności.  W związku z powyższym proponuję zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Klubu /zgodnie z § 15 statutu/,  na którym przyjąć ewentualne poprawki do statutu oraz – stosownie do wniosków z dyskusji – nowy Plan pracy na lata 2017- 2019 r.

Jako poprawki do statutu rozważyć:
§  1
–  dopisać po wyrazie w rezerwie  – i pełnią czynną służbę wojskową oficerowie na etacie  generała.

§  6
– pkt. 1
– dopisać: z udziałem struktur terenowych lub ich przedstawicieli;
– wykreślić w  ppkt. 2 akapity 1 i 3;
– przeredagować akapit 2 z dopiskiem: na ich indywidualne i grupowe zapotrzebowanie;
– połączyć akapity 3 i 4 – udzielanie pomocy organizacyjnej i w miarę możliwości materialnej członkom Klubu oraz innym    generałom i ich rodzinom w rozwiązywaniu ich problemów życiowych;
– pkt. 2, ppkt. 1 – dopisać: o charakterze  wspomnieniowo-koleżeńskim /towarzyskim/;
– pkt. 3  wykreślić, lub dopisać: na ich zapotrzebowanie;
– pkt. 4  wykreślić:  i za granicą;

§  7
– w pkt. 2 – po wyrazie: w stanie spoczynku  dopisać:  oraz  oficerowie na etatach generalskich, w akapicie trzecim wykreślić  – uiścili wpisowe;

§  10
– wykreślić  pkt. 2;

§ 11
– w pkt. 2, ppkt. 3 – dopisać  zamiast 1 rok  –  1 – 2 lata i nie uczestniczyli w działalności statutowej – jeżeli nie wystąpili o pozostawienie ich na liście członków Klubu;

§  14
– dopisać w pkt.  7  oraz  określanie wielkości składki członkowskiej i ewentualnie wpisowej;

§ 18
– wykreślić  pkt. 16, a dopisać do § 14;

§ 24
– w pkt. 1 – po wyrazie: po pięciu generałów dopisać /oficerów na etacie generała/;

§ 32
– pkt.  – wykreślić wyraz: Główną;

§ 40
– w pkt. 2  wykreślić:  w obecności ¾  uprawnionych do głosowania;

SZANOWNI KOLEDZY  –  odnosząc się do innych problemów rzutujących na sytuację kryzysową /jeżeli  za taką ją uznacie/ proponuję rozpatrzyć następujące problemy:

 1. Głównym celem działalności Klubu uczynić satysfakcjonującą kolegów wymianę poglądów wspomnieniowo – koleżeńskich z okresu pełnienia czynnej służby wojskowej i nie tylko w postaci spotkań klubowych z preferowaniem spotkań w grupach środowiskowych /sąsiedzkich, koleżeńskich, specjalnościowych itp./.
 2. Ograniczenie zabiegów o wspieranie naszej działalności w odniesieniu do instytucji resortowych na działalność statutową – przestańmy być petentami przynajmniej do czasu zmian w aktualnych uwarunkowaniach.
 3. Ograniczenie zabiegów o doradzanie innym instytucjom /resortowym, parlamentarnym,  zapraszanie ich przedstawicieli itp. /bez ich zapotrzebowania, wyrażenia chęci na spotkanie/.
 4. Ograniczenie liczby wyjazdów turystyczno-rekreacyjnych, do instytucji i jednostek wojskowych wymagających dużych zabiegów organizacyjnych przy małej frekwencji  w ich uczestniczeniu, stosując zasadę: pomagamy członkom Klubu na ich grupowe zapotrzebowanie z powierzeniem spraw organizacyjnych pomysłodawcy.
 5. Zrezygnować lub co najmniej zawiesić kontynuowanie spotkań z Klubami innych armii.
 6. Zrezygnowanie z wynajmowania  sali w dotychczasowych obiektach dla Klubu i jego Rady.
 7. Ograniczenie do niezbędnego minimum obdarowywania i wręczania  ryngrafów, plakietek, torebek rocznicowych itp. /sądzę, że odznaczeń, medali, plakietek,  itp. –  każdy ma wystarczającą liczbę/.
 8. Ograniczyć liczbę spotkań Klubu do 2 – 3 w roku /np. wielkanocne i wigilijne oraz jedno uroczyste – okolicznościowe/, a Rady Klubu do jednego w kwartale.
  Spotkania Klubu i Rady organizować w lokalach ogólnodostępnych, bez wynajmowania Sali, a tylko rezerwując miejsca, 
  np. w kasynach, restauracjach itp., przenosząc   spotkania na godz. południowe /12.00- 14.00/ –   występują w tym czasie w lokalach duże luzy. Dotychczas zwykle uczestniczyło  w nich ok. 20-30 osób.
 9. Zebrania Klubu finansować bezpośrednio po spotkaniu po podliczeniu zamówionego menu /cateringu/ przez uczestników spotkania, a Rady Klubu ze środków będących w dyspozycji Klubu. 
 10. Wprowadzić poprawki  do regulaminu Rady Klubu uwzględniające przyjęte ewentualnie zmiany w działalności Klubu i uwzględniające  ograniczenia kosztów administracyjnych funkcjonowania Klubu i jego Rady.

SZANOWNI KOLEDZY – są jednak przedsięwzięcia, które należałoby podtrzymać:

 1. Bezwzględnie utrzymać funkcjonowanie strony internetowej, jako zasadniczego źródła informowania i wzajemnego komunikowania członków Klubu.
 2. Podtrzymać, a nawet wzmocnić współpracę  z organizacjami służb mundurowych.
 3. Rozszerzyć współpracę w ramach Federacji Stowarzyszeń Rezerwistów i Weteranów SZ RP oraz Związkiem Żołnierzy Wojska Polskiego.
 4. Zintensyfikować zabiegi o pozyskiwanie nowych członków /np. poprzez rozpropagowanie i eksponowanie spotkań środowiskowych członków Klubu, w tym oficerów na etatach generalskich./

    SZANOWNI KOLEDZY – działalności społecznej można poświęcić czas osobisty, ale trudno oczekiwać, że do tej działalności osoby funkcyjne  będą dopłacać.
Stąd też na (ewentualnym)  Nadzwyczajnym  Walnym Zgromadzeniu Członków Klubu należy uchwalić wielkość składki członkowskiej na koszty administracyjne funkcjonowania Klubu i jego Rady Klubu.
Jeżeli wprowadzimy pewne ograniczenia w dotychczasowej działalności to jej wielkość mogłaby zamknąć się  w granicach 50 –  100 zł  w roku .