Klub Generałów

Walne Zebranie, spotkanie świąteczne.

W dniu 20.12.2022 r. na terenie Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego odbyło się Walne Zebranie Członków Klubu Generałów i Admirałów R.P. Otworzył je prezes Klubu gen. dyw. Jerzy Słowiński, który przywitał uczestników Zebrania i poprosił o uczczenie minutą ciszy pamięci zmarłego kolegi gen. bryg. pil. Mirosława Hermaszewskiego, który odszedł w dniu  12 grudnia 2022 r.
Następnie Prezes stwierdził, że zebranie jest prawomocne (na 50. członków uprawnionych do głosowania jest obecnych 38.)  oraz zaproponował gen. bryg. Janusza Jakubowskiego na przewodniczącego Walnego Zebrania, a na protokólanta gen. bryg. Władysława Saczonka, co przyjęto jednogłośnie (Uchwała nr 19/2022).
Po przekazani przewodnictwa Zebrania wybrany Przewodniczący przedstawił porządek zebrania, który również został przyjęty jednogłośnie.
Zgodniej z przyjętym porządkiem w pierwszej kolejności dokonano wyboru  Komisji skrutacyjnej (Uchwała nr 20/2022) w składzie:

 • gen. bryg. Leszek Ulandowski,
 • gen. bryg. Witold Cieślewski,
 • gen. bryg. Jerzy Paszkowski;

oraz Komisji Uchwał i Wniosków (Uchwała nr 21/2022) w składzie:

 • gen. bryg Roman Kloc,
 • gen. bryg. Jerzy Matusik.

W dalszej kolejności Zebranie podjęło uchwałę nr 22/2022 o nadaniu – na wniosek Zarządu –  tytułu Honorowego Członka Klubu:                                   

 • prof. dr hab. Markowi Chmajowi,
 • prof. dr hab. Michałowi Jerzemu Zasadzie.

W kolejnym punkcie Zebranie rozpatrzyło  sprawozdania Zarządu za lata 2019- 2022, które przedstawili:

 • Z działalności Zarządu Klubu – gen. bryg. Władysław Saczonek,                                   
 • Z wykonania budżetu – gen. bryg. Stanisław Filipiak,
 • Z realizacji planów działalności Klubu – gen. dyw. Janusz Lalka;                                

oraz Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej zakończone wnioskiem o udzielenie absolutorium dla ustępującego Zarządu – gen. dyw. Jarosław Bielecki. 
Po krótkiej dyskusji Przewodniczący Zebrania poddał pod głosowanie Uchwałę nr 23/2022  o przyjęciu sprawozdania oraz udzieleniu  absolutorium dla ustępującego Zarządu, która została przyjęta jednogłośnie. Podobnie  zakończyło się głosowanie nad uchwałą nr 24/2022 o udzielenie absolutorium dla ustępującej Komisji Rewizyjnej.

Kluczowym punktem Zebrania były wybory nowych władz Klubu. Zostały one przeprowadzone w sposób tajny, oddzielnie na poszczególne osoby i organy w kolejności:

 • wybór Prezesa Zarządu,
 • wybór pozostałych członków Zarządu,
 • wybór Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej,
 • wybór pozostałych członków Komisji Rewizyjnej.

Do Zarządu Klubu wybrano:

 • gen. dyw. Jerzego Słowińskiego – prezesem,
 • gen. bryg. Władysława Saczonka – zastępcą prezesa,
 • gen. broni Anatola Wojtana – sekretarzem,
 • gen. broni pil. Sławomira Dygnatowskiego  – skarbnikiem,
 • wiceadmir. Marka Toczka – członkiem  Zarządu.

Do Komisji Rewizyjnej wybrano:

 • gen. dyw. Jarosława Bieleckiego – przewodniczącym,
 • gen. bryg. Władysława Skrzypka – sekretarzem,
 • gen. bryg. Leszka Ulandowskiego – członkiem Komisji Rewizyjnej.

Poszczególne etapy wyborów zostały potwierdzone odpowiednio uchwałami nr 25,26, 27 i 28/2022 oraz wynik zbiorczy wyborów – Uchwałą nr 29/2022. 
Po wyborach nowo wybrane organy opuściły salę obrad w celu ukonstytuowania się, a zebranie kontynuowało dyskusję, nad kierunkami działalności Klubu w kolejnej kadencji, w ramach której m.in. rozpatrzono sprawę podwyższenia składki członkowskiej. Z uwagi na utrzymującą się wysoką inflację Zebranie odniosło się do potrzeby podniesienia składki ze zrozumieniem – została przyjęta uchwała nr 30/2022 o podwyższeniu składki członkowskiej do 300 zł.

Po ukonstytuowaniu się nowych organów władzy Klubu porządek zebrania został wyczerpany.
Na zakończenie Walnego Zebrania przewodniczący generał Jakubowski w imieniu wszystkich członków Klubu podziękował, ustępującemu Zarządowi Klubu za duży wkład pracy, w minionej kadencji, a nowemu Zarządowi życzył sukcesów w realizacji założonych celów.
Po tym wystąpił generał Słowiński, który podziękował za zaufanie okazane w wyborze na stanowisko prezesa na kolejną kadencję. Zaapelował także do członków o większe zaangażowanie w pracy stowarzyszenia oraz  wsparcie w tym względzie poczynań Zarządu.

Po zebraniu miało miejsce w Auli Kryształowej SGGW uroczyste spotkanie świąteczne członków Klubu z licznie zaproszonymi gośćmi. Byli wśród nich  parlamentarzyści różnych opcji politycznych, byli szefowie resortu Obrony Narodowej, członkowie honorowi Klubu, przedstawiciele współpracujących z Klubem  stowarzyszeń wojskowych i innych służb mundurowych, środowisk twórczych oraz zaprzyjaźnionych przedsiębiorstw, w tym m.in.:

 • Bronisław Komorowski,
 • Janusz Zemke,
 • Gabriela Morawska-Stanecka,
 • gen. bryg. Marek Dukaczewski,
 • prof. dr hab. Michał Jerzy Zasada,
 • prof. dr hab. Marek Chmaj i inni.

Spotkanie przebiegło w niezwykle  serdecznej atmosferze, której sprzyjała świąteczna oprawa oraz wspaniałe, urozmaicone menu przygotowane – jak zwykle – przez restaurację „ELITA” z Otrębusów.