Klub Generałów

Historia Klubu

Zarys historii Klubu  

Klub Generałów i Admirałów Rzeczypospolitej Polskiej (do 2020 r. jako Klub Generałów Wojska Polskiego) istnieje już ponad 25 lat. Został zarejestrowany w VII Wydziale Cywilnym i Rejestrowym Sądu Wojewódzkiego w Warszawie 27 listopada 1996 r. pod nr RST 2985.

Z inicjatywą powołania Klubu, który wówczas nosił nazwę Klub Generałów Wojska Polskiego, wystąpiła w połowie 1996 r. grupa generałów w składzie m.in.: Roman Paszkowski, Wojciech Barański, Stanisław Skalski, Tadeusz Wilecki (ówczesny szef Sztabu Generalnego WP), Henryk Andracki, Edward Dysko, Jerzy Jarosz, Zdzisław Graczyk, Romuald Królak, Tadeusz Mikoś, Roman Misztal, Henryk Pietrzak, Jarosław Sielużycki, Stanisław Świtalski i Marian Wróblewski. Wybory Rady Klubu i Komisji Rewizyjnej odbyły się 17 grudnia 1996 r.

Pierwszym prezesem Klubu Generałów WP został gen. broni pil. Roman Paszkowski. Po ukonstytuowaniu się władz prezes Klubu przygotował i przesłał pisma informujące o powołaniu Klubu Generałów WP i jego celach statutowych do prezydenta RP, premiera, marszałków Sejmu i Senatu, Ministra Obrony Narodowej i innych ważnych osobistości w państwie. Dzięki życzliwości i wsparciu nowotworzonego Dowództwa Wojsk Lądowych i ówczesnego Dowództwa Warszawskiego Okręgu Wojskowego, Klub Generałów WP otrzymał do dyspozycji pomieszczenie w Klubie Warszawskiego Okręgu Wojskowego w pałacu Lubomirskich na placu „Za Żelazną Bramą”. I nie była to sytuacja wyjątkowa. W pierwszych latach swojej działalności Klub otrzymywał wiele dowodów sympatii i wsparcia od wszystkich instytucji wojskowych, działających na terenie Warszawy.

Lata 1997–1998 – to okres organizacji działalności Klubu. W tym czasie bowiem opracowano zarówno Statut Klubu Generałów WP (1997 r.), jak i jego nową wersję (1998/99 r.), która obowiązywała do 2021 roku i została zmieniona w związku z reorganizacją Klubu oraz zmianą jego nazwy.

Po śmierci generała Romana Paszkowskiego, 7 września 1998 r. na prezesa Klubu wybrano gen. dyw. Mieczysława Dębickiego, a po jego śmierci 19 marca 2001 r. prezesem na krótko (do końca statutowej kadencji) został gen. dyw. Roman Misztal. W nowej kadencji Rady Klubu (czerwiec 2001 r. – wrzesień 2004 r.) prezesem Klubu był gen. dyw. Mieczysław Dachowski.

6 kwietnia 2004 r. Klub zawarł porozumienie o współpracy z Ministrem Obrony Narodowej, a aneks do tej umowy został podpisany 15 września 2005 r. Niestety niedługo po tym, nowy Minister Obrony Narodowej jednostronnie wypowiedział to porozumienie z dniem 31 marca 2007 r. Nowe porozumienie – mimo usilnych starań ze strony Klubu – zostało podpisane dopiero 18 września 2013 r.

Od września 2004 r. prezesem Klubu był gen. dyw. Franciszek Puchała. Dzięki jego zaangażowaniu, po wielu zabiegach organizacyjnych, 21 stycznia 2005 r. Klub został wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego (pod numerem 0000225889). W tym okresie znacząco rozwinęła się działalność Klubu. Ożywieniu i rozszerzeniu uległy kontakty z dowództwami rodzajów sił zbrojnych. Wzrosła także ilość podróży historycznych, wyjazdów turystycznych i rekreacyjnych oraz innych imprez kulturalnych i rozrywkowych. Przykładowo w sierpniu 2006 r. w Warszawie i Zegrzu miały miejsce uroczyste obchody X-lecia istnienia Klubu.

Medale i proporczyki wydane z okazji
10-lecia Klubu Generałów WP.

Od 10 września 2007 r. prezesem Klubu był gen. bryg. pil. Roman Harmoza i pełnił tę funkcję przez cztery kadencje do 28 listopada 2019 r. Był to okres niezwykle różnorodnej, wszechstronnej i dynamicznej działalności naszego stowarzyszenia.

Klub szeroko rozwinął współpracę z różnymi podmiotami zarówno w kraju, jak i za granicą. Jej wyrazem było podpisanie szeregu porozumień, wśród nich m.in.:

 • „Porozumienie o współpracy pomiędzy Klubem Generałów WP, a Przemysłowym Instytutem Telekomunikacji S.A.” podpisane dnia 19.01.2012 r.;
 • „Umowa o wzajemnej współpracy międzynarodowej pomiędzy Klubem Generałów Republiki Słowackiej a Klubem Generałów WP” podpisana w m. Senec k. Bratysławy dnia 02.06.2012 r.;
 • Porozumienie o współpracy pomiędzy Ministrem Obrony Narodowej i Klubem Generałów WP  podpisane  09.2013 r.; 
 • „Umowa o wzajemnej współpracy pomiędzy Klubem Generałów WP a  Klubem Generałów Republiki Czeskiej” podpisana w Pradze dnia
  05.2014 r.;
 • „Umowa o wzajemnej współpracy pomiędzy Klubem Generałów WP a  Rumuńskim Stowarzyszeniem Propagowania Historii Lotnictwa” podpisana w Warszawie   dnia 19.05.2016 r.

  Porozumienie między Klubami podpisują ich prezesi: słowackiego – gen. Franciszek Blanarikoraz polskiego – gen. Roman Harmoza. Senec k. Bratysławy, 2.06.2012 r.

  Porozumienie podpisują  Minister Obrony Narodowej Tomasz Siemoniak orazPrezes Klubu Generałów WP  bryg. pil. Roman Harmoza. Warszawa,  18.09.2013 r.

Porozumienie między Klubami podpisują ich prezesi: czeskiego – gen. Josef Siba
oraz polskiego – gen. Roman Harmoza. “DAB”, Praga 21.05.2014 r.  

 

Rozwijano także współpracę z innymi organizacjami pozarządowymi, w tym z klubami generałów innych służb mundurowych – Policji, Straży Granicznej i Państwowej Straży Pożarnej.

Do najważniejszych wydarzeń tego okresu należały:

 • spotkanie członków Klubu z Prezydentem RP Bronisławem Komorowskim w dniu 19.09.2013 r. w Belwederze, w którym wzięło udział 54 generałów członków Klubu;
 • obchody XX-lecia Klubu Generałów WP, które miały miejsce w dniu
  18 i 19 maja 2016 r.

  Spotkanie członków Klubu Generałów WP z Prezydentem RP Bronisławem Komorowskim. Warszawa, Belweder, 19.09.20013 r.

  Uczestnicy uroczystości jubileuszowych XX- lecia Klubu Generałów WP
   przed  Katedrą Polowa Wojska Polskiego.
  Warszawa, 19.05.2016 r.

Najważniejszym przedsięwzięciem tego okresu były uroczyste Obchody 100. rocznicy Odzyskania Niepodległości, zorganizowane z inicjatywy Konwentu Generałów RP (koordynującego działalność stowarzyszeń skupiających generałów wszystkich służb mundurowych, w jego skład wchodzi m. in. Prezes Klubu Generałów WP), przy współudziale Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP. Wzięli w nich udział żołnierze i funkcjonariusze, w tym generałowie – przedstawiciele organizacji zrzeszonych w Federacji, składając w ten sposób hołd wszystkim Polakom, którzy na przestrzeni mijającego 100-lecia oddali życie w obronie Ojczyzny, a także tym żołnierzom i funkcjonariuszom (byłym i obecnym), którzy swą sumienną służbą i pracą przyczynili się do budowy współczesnej Polski – niepodległej i suwerennej.
Obchody miały miejsce w dniu 8 listopada 2018 r. Podczas tych obchodów na Placu  Józefa Piłsudskiego, przy Grobie Nieznanego Żołnierza został odczytany Apel Generałów Rzeczypospolitej Polskiej, skierowany do naczelnych władz państwowych oraz żołnierzy i funkcjonariuszy wszystkich służb mundurowych. Podpisało go ponad 200 generałów różnych formacji (szczegółowy przebieg uroczystości, pełną treść apelu  oraz listę generałów, którzy go podpisali można znaleźć w archiwum w 2018 r. w części poświęconej obchodom przedmiotowego jubileuszu).

Uroczysta Msza Św. „Za Ojczyznę”  w Katedrze Polowej Wojska Polskiego.
8 listopada 2018 r.

 


Obchody 100. rocznicy Odzyskania Niepodległości. Uroczystości na Placu Józefa Piłsudskiego. Delegacja Klubu Generałów WP składa wieniec na płycie Grobu Nieznanego Żołnierza, z tyłu delegacja Stowarzyszenia Generałów Policji. 8 listopada 2018 r.

W okresie tym miało również miejsce wiele innych wydarzeń, takich jak konferencje,  spotkania, wycieczki turystyczno-krajoznawcze w kraju i za granicą itp. (wybrane z nich przedstawiono w zestawieniu fotograficznym poniżej).

28 listopada 2019 r. kierowanie Klubem objął gen. dyw. Jerzy Słowiński. Podjął on  zakrojoną na szeroka skalę reorganizację Klubu oraz rozszerzenia jego formuły. W związku z dużym zainteresowaniem jego działalnością wśród admirałów Marynarki Wojennej, a także generałów wywodzących się spoza wojska (z innych służb mundurowych) szczególnie tych, którzy nie mają swoich stowarzyszeń, Klub Generałów Wojska Polskiego został przemianowany na Klub Generałów i Admirałów Rzeczypospolitej Polskiej. Stosownie do tych zmian został opracowany i uchwalony nowy statut stowarzyszenia, a także inne dokumenty regulujące jego działalność.

Zmiany związane z nową nazwą Klubu zostały wprowadzone w Krajowym Rejestrze Sądowym w dniu 16 października 2021 r. pod numerem KRS 0000225889.

9 października 2021 r. miały miejsce uroczyste obchody XXV-lecia Klubu (ich szczegółowy przebieg można znaleźć w zakładce „Aktualności”).

Uroczystości XXV- lecia Klubu Generałów i Admirałów RP. Złożenie wieńca
przy Grobie Nieznanego Żołnierza na Placu Józefa Piłsudskiego.
Warszawa, 8.10.2021 r.

Uroczystości XXV- lecia Klubu Generałów i Admirałów RP.
 Członkowie Klubu i goście przed „Aulą Kryształową” SGGW.
Warszawa, 8.10.2021 r.