Klub Generałów

O nas

Klub Generałów i Admirałów Rzeczypospolitej Polskiej jest to dobrowolne, samorządne, samofinansujące się stowarzyszenie środowiskowe, skupiające generałów i admirałów zarówno sił zbrojnych, jak i innych służb mundurowych. Terenem działalności organizacji jest obszar całego kraju – każdy zamieszkały na terenie Polski generał i admirał mianowany do tego stopnia przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej ma prawo należeć do Klubu. Siedzibą władz naczelnych stowarzyszenia jest Warszawa. Klub może  posiadać  oddziały terenowe w różnych miastach,  w których zamieszkują większe skupiska generałów  lub admirałów i utworzyły takie oddziały. Może także utrzymywać współpracę z grupami generałów i admirałów, które nie utworzyły oddziałów trenowych Klubu.
Klub Generałów i Admirałów RP,  przestrzegając zasady neutralności partyjnej i politycznej, koncentruje się na realizacji przedsięwzięć rzutujących na prestiż i integrację środowiska kadry zawodowej, a także popularyzowaniu szczytnych tradycji Sił Zbrojnych RP, oraz innych służb mundurowych, wyrażaniu opinii i formułowaniu wniosków w sprawach systemu obronnego państwa i rozwoju wojska lub innych służb. W swojej działalności dąży także do umacniania koleżeństwa, życzliwości i szacunku w środowisku generałów i admirałów, pogłębia integrację z całą kadrą zawodową, pozostającą w czynnej służbie i poza nią, przejawia troskę o honor, autorytet i dobre imię korpusu oficerskiego.
Ważnym zadaniem Klubu jest otaczanie opieką członków i ich rodzin w przypadku znalezienia się w trudnej sytuacji życiowej lub zdrowotnej. Klub pomaga też w organizacji i uczestniczy w pogrzebach zmarłych kolegów.