Klub Generałów

Członkowie Klubu

Klub zrzesza Członków Zwyczajnych, Honorowych i Wspierających.

Członkami Zwyczajnymi Klubu mogą być generałowie i admirałowie sił zbrojnych oraz innych służb mundurowych będący w służbie czynnej jak i  pozostający w rezerwie lub w stanie spoczynku. Generałowie i admirałowie służby czynnej obowiązani są o fakcie przystąpienia do Klubu powiadomić swoich   przełożonych. Decyzję o przyjęciu na Członka Zwyczajnego podejmuje Zarząd Klubu  w formie uchwały i przedstawia o tym informację na najbliższym zebraniu Członków Klubu.

Członkami Honorowymi Klubu mogą być osoby fizyczne, które wniosły wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia. Członkostwo Honorowe nadaje Walne Zebranie Członków Klubu na wniosek Zarządu Klubu.

Członkami Wspierającymi Klubu mogą zostać osoby fizyczne lub prawne deklarujące pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Klubu. Stają się one Członkami Wspierającymi Klubu po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu.