Klub Generałów

Oświadczenie w sp. kryzysu ukraińskiego

OŚWIADCZENIE
RADY KLUBU GENERAŁÓW WOJSKA POLSKIEGO

Klub Generałów Wojska Polskiego w pełni identyfikuje się z działaniami Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej – Zwierzchnika Sił Zbrojnych oraz Rządu RP, głównie Prezesa Rady Ministrów oraz ministra Obrony Narodowej i ministra Spraw Zagranicznych wobec kryzysu rosyjsko – ukraińskiego.
Eskalacja zagrożeń ze strony rosyjskiej kładzie się cieniem na bezpieczeństwie Europy, w tym Polski jako bezpośredniego sąsiada Rosji i Ukrainy. Mamy świadomość złożoności sytuacji politycznej, ekonomicznej jak również militarnej w rejonie konfliktu. W ocenie naszego środowiska, Polska wybrała właściwą drogę,   aktywizując   gremia Unii Europejskiej i NATO , w kierunku pokojowego rozwiązania kryzysu,  w duchu pełnego poszanowania zasad i zobowiązań wynikających z prawa międzynarodowego.
Doceniamy zwłaszcza zabiegi Pana Prezydenta w konsolidacji wszystkich liczących się środowisk politycznych RP w budowaniu jedności narodowej w kluczowych dla Polski aspektach polityki zagranicznej.
W świetle zaistniałej sytuacji potwierdziła się  potrzeba stałego doskonalenia systemu obronnego Polski, a zwłaszcza podnoszenia zdolności bojowej naszych sił zbrojnych. Kluczowe znaczenie  ma permanentne ich wyposażanie w najnowocześniejsze środki walki. Dlatego uważamy, że Plan modernizacji Sił Zbrojnych RP na lata 2013-2022 powinien być bezwzględnie realizowany, szczególnie w zakresie obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej, śmigłowców wsparcia bojowego i zabezpieczenia oraz broni precyzyjnego rażenia.

Jako generałowie w stanie spoczynku ,  posiadający  doświadczenie w wielu dziedzinach życia społecznego, zwłaszcza w zakresie obronności kraju, jesteśmy  do dyspozycji naszych władz w każdej potrzebie Ojczyzny.

PREZES

Klubu Generałów Wojaka Polskiego

gen. bryg. w st. spocz. pil. Roman HARMOZA  

Otrzymują:

  1. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej,
  2. Premier Rządu Rzeczypospolitej Polskiej,
  3. Minister Obrony Narodowej,
  4. Minister Spraw Zagranicznych.