Klub Generałów

Pomoc emerytom i rencistom wojskowym (z doświadczeń Związku Żołnierzy Wojska Polskiego)

Gen. dyw. dr Franciszek Puchała

         W statutach wielu stowarzyszeń żołnierskich zrzeszonych w Federacji Żołnierzy Rezerwy i Emerytów Wojskowych istnieją zapisy dotyczące pomocy ich członkom, gdy będzie im taka niezbędna.  Pragnę się podzielić doświadczeniami najstarszego stowarzyszenia żołnierskiego – Związku Żołnierzy Wojska Polskiego (ponad 40 lat istnienia) w tej dziedzinie.
Pomoc nie może być jednorazowym, okazjonalnym aktem. Powinna być zorganizowana systemowo i prowadzona ustawicznie. Wychodząc z tego założenia i w oparciu o istniejące przepisy prawne, Związek Żołnierzy Wojska Polskiego w 1992 roku powołał „Fundację Pomocy Emerytom i Rencistom Wojskowym” (FPEiRW). Posiada ona status Organizacji Pożytku Publicznego (OPP). Należy do niej gromadzenie środków finansowych i zasobów materialnych na społeczną pomoc socjalną i zdrowotną na rzecz emerytów i rencistów wojskowych oraz ich rodzin, byłych żołnierzy zawodowych nie będących emerytami wojskowymi oraz ich współmałżonków, a także wdów i sierot po zmarłych żołnierzach zawodowych. Na mocy porozumienia z 8 grudnia 2021 roku FPEiRW współpracuje z Caritas Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego.
Fundacja udziela pomocy, która obejmuje :

– doraźne wsparcie finansowe działań związanych z opieką socjalną nad osobami samotnymi, niepełnosprawnymi i przewlekle chorymi;
– pomoc materialną w przypadku trudnych warunków materialnych i zdarzeń losowych;
– częściowe pokrycie kosztów zakupu sprzętu rehabilitacyjnego i sprzętu ułatwiającego życie;
– dofinansowanie wydatków na ochronę zdrowia przy długotrwałej chorobie powodującej znaczący wzrost kosztów utrzymania ze względu na konieczność zakupu drogich lekarstw i opłacania zabiegów.

          Pozyskiwane środki pochodzą z odpisów od podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 1%, darowizn i rozprowadzania cegiełek fundacyjnych*. W 2021 roku przychody z działalności statutowej FPEiRW wyniosły ponad 83 tysiące złotych, w tym z odpisów od podatku dochodowego pochodziło niemal 50 tysięcy złotych. Warto zauważyć, że przy składaniu deklaracji podatkowych za 2022 rok według nowych przepisów na OPP będzie można odpisywać 1,5 % wspomnianego podatku.
Z darowizn od osób fizycznych i osób prawnych FPEiRW zgromadziła ponad 29 tysięcy złotych. W ramach rozprowadzania cegiełek fundacyjnych w 2021 roku Fundacja zgromadziła  ponad 4 tysiące złotych. Od 2020 roku FPEiR prowadzi akcję „Uśmiech pod choinkę”.Dzięki rozpropagowaniu akcji cieszy się ona coraz większą popularnością. Na przykład w roku 2020 Zarządy Wojewódzkie i Rejonowe Związku na taką pomoc zgłosiły 9 wniosków, w roku 2021 – 25 wniosków, a w roku 2022 – 55 wniosków. Wszystkie zostały rozpatrzone pozytywnie, a przed Świętami Bożego Narodzenia w roku 2022 zgłoszone osoby otrzymały pomoc w łącznej wysokości 29 tys. 800 złotych.
Oczywiście, nie są to zawrotne kwoty, a w grudniu ubiegłego roku część pozyskanych  środków pochłonęła około 18 % inflacja. Zgromadzone środki trafiają więc do ludzi najbardziej potrzebujących, borykających się z rozlicznymi problemami i pozostających w chronicznym niedostatku. Mimo zwiększającej się liczby osób objętych wsparciem socjalnym udało się wysokość zapomóg nieco podwyższyć. W 2021 roku FPEiRW udzieliła pomocy socjalnej 87 osobom na sumę 43 tysiące 250 złotych (średnio po 497 złotych), a w 2022 – 108 osobom na sumę 57 tysięcy złotych (średnio po 528 złotych).

          Opisaną działalność koordynują: Wiceprezes Zarządu Głównego ZŻWP płk w st. spocz. Miłosz Biały i Prezes Zarządu Głównego „Fundacji Pomocy Emerytom i Rencistom Wojskowym”, płk w st. spocz. Ryszard Maluta. Przy Zarządach Wojewódzkich i Zarządach Rejonowych funkcjonują pełnomocnicy ds. kontaktu z FPEiRW.

          Sądzę, że doświadczenia ZŻWP w organizowaniu opisanej tu działalności mogą być przydatne innym stowarzyszeniom żołnierskim w statutowym organizowaniu opieki i koleżeńskiej pomocy. Jestem przekonany, że Związek chętnie skorzysta z doświadczeń innych organizacji w tej dziedzinie.

——————————
*) Środki finansowe przeznaczone na pomoc dla emerytów i rencistów można przekazywać:
Fundacja Pomocy Emerytom i Rencistom Wojskowym
KRS 0000137138
Konto:  PKO S.A. 12 1240 6003 1111 0000 4940 4687
Adres: 01-233 ul. J. Bema lok. 12, Warszawa.