Klub Generałów

Prof. dr hab. Michał Jerzy Zasada

Profesor Michał Jerzy Zasada – polski naukowiec, profesor nauk leśnych o specjalności dendrometria, nauka o produkcyjności lasu, urządzanie lasu. Profesor zwyczajny w Instytucie Nauk Leśnych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Rektor SGGW w kadencji 2020–2024.

Urodził się w 1969 we Wrocławiu. W 1993 ukończył studia magisterskie na Wydziale Leśnym SGGW. W tym samym roku został zatrudniony na stanowisku asystenta w Katedrze Produkcyjności Lasu WL SGGW. Od tej pory nieprzerwanie związany z SGGW.
6 października 1998 uzyskał na WL SGGW stopień doktora nauk leśnych, a 11 marca 2008, także na tym wydziale, stopień doktora habilitowanego. Tytuł profesora nauk leśnych otrzymał 19 lutego 2014.

W działalności badawczo-naukowej zajmuje się dendrometrią, zagadnieniem modelowania wzrostu drzew i drzewostanów, współczesnymi metodami pomiaru lasu oraz implementacją systemów informatycznych w planowaniu gospodarki leśnej.
Członek Komitetu Nauk Leśnych i Technologii Drewna Polskiej Akademii Nauk.
Członek Komisji ds. Współpracy Międzynarodowej Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich.
W grudniu 2020 został powołany w skład utworzonej przez prezydenta Andrzeja Dudę Rady ds. Rolnictwa i Obszarów Wiejskich.

Laureat wielu nagród uczelnianych. W 2015 otrzymał Srebrny Medal Za Długoletnią Służbę, a w 2018 został odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi za działalność na rzecz rozwoju nauki.

Jest autorem i współautorem wielu publikacji m. in.:

  • Zasada M., Zastosowanie modeli wzrostu do prognozowania długookresowych zmian zasobów leśnych na podstawie danych z wielkoobszarowej inwentaryzacji lasu, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2007;
  • Boyarchuk V., Ivanyshyn V., Tryhuba A., Zasada M., Hutsol T., Tatomyr A., Tryhuba I., Nurek T., Głowacki S., Brys A., Substantiation of the configuration of agricultural power supply systems using wind energy based on computer simulation, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2020;
  • Bruchwald A., Zasada M., Model wzrostu modrzewia europejskiego (Larix decidua Mill.), w: Sylwan, nr 9(2010);
  • Zasada M., Modelowanie rozkładów pierśnic młodocianych drzewostanów brzozy brodawkowatej na gruntach porolnych za pomocą dwuparametrowego rozkładu Weibulla, w: Sylwan, nr 4(2013).

Z wielkim zaangażowaniem współpracuje z Klubem Generałów i Admirałów RP.