Klub Generałów

List do Szefa Sztabu Generalnego WP

Zarząd Klubu
Generałów i Admirałów RP

Słowo wstępne
do listu do Szefa SG WP

Zmiany ustrojowe w naszym Państwie w latach dziewięćdziesiątych miały bezpośredni wpływ na powstanie Klubu Generałów i Admirałów RP (wcześniej Klub Generałów WP) w 1996r. Działa on zgodnie ze Statutem zatwierdzonym w KRS 00022889 i przez 10 lat współpracował ze wszystkimi IC MON, w tym także ze SG WP.
W dniu 05.02.2016 r. porozumienie o współpracy z MON zostało jednostronnie wypowiedziane bez podania przyczyn.
W dniu 09.12.2021 r. Klub G i A RP podjął próbę odtworzenia kontaktów wysyłając list do Pierwszego Żołnierza Rzeczypospolitej – generała Rajmunda Andrzejczaka. Niestety odpowiedzi nie otrzymaliśmy, mimo iż Minister ON wydał „Decyzję Nr 168/MON w dniu 07.12.2021r. w sprawie wprowadzenia zasad współpracy resortu ON z organizacjami pozarządowymi i innymi partnerami społecznymi”.
Umieszczając treść „Listu …” na stronie internetowej informujemy o naszej niezachwianej, żołnierskiej woli służby naszej Ojczyźnie i jej Siłom Zbrojnym.