Klub Generałów

W dniu 14 listopada 2021 r. zmarł gen. bryg. prof. dr. hab. Marian Daniluk

Marian  Daniluk urodził się 1 stycznia 1932 r. w Przychodzisku.
Po ukończeniu szkoły średniej w Międzyrzeczu Podlaskim w latach 1950–1954 studiował na Wydziale Ekonomiki Przemysłu Wyższej Szkoły Ekonomicznej we Wrocławiu, po czym rozpoczął służbę w wojsku  jako podporucznik. W 1959 r. ukończył studia magisterskie w Szkole Głównej Planowania i Statystyki w Warszawie. Od 1967 r. był zastępcą szefa, a w latach 1970– 1974 szefem oddziału w Zarządzie Planowania Materiałowego Sztabu Generalnego WP. W 1970 r. obronił rozprawę doktorską i uzyskał tytuł doktora nauk ekonomicznych, aw 1975 r. został docentem Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego.W latach 1978–1985 był wicedyrektorem Zespołu Pionu Wojskowego w Komisji Planowania przy Radzie Ministrów. W okresie 19 grudnia 1985 – 30 marca 1993 był szefem Zarządu VIII Sztabu Generalnego WP.Jesienią 1987 r. został mianowany generałem brygady.
Od 1976 r doktor habilitowany, w 1988 uzyskał tytuł profesora nadzwyczajnego nauk ekonomicznych. Był profesorem na Wydziale Nauk Ekonomicznych UW, gdzie  wykładał ekonomikę obrony. Po zakończeniu służby wojskowej (w 1993 r.) podjął pracę na stanowisku profesora nauk ekonomicznych w innych uczelniach cywilnych.
Opublikował szereg pozycji naukowych, m.in.: „Gospodarka pokojowa a wojna”, „Wydatki wojskowe we współczesnym świecie”, „Wojsko w gospodarce rynkowej” oraz „Rynki finansowe w zglobalizowanej gospodarce”.Był także autorem wielu artykułów z dziedziny ekonomiki obrony i wydatków wojskowych.
Za swą działalność służbową oraz pracę dydaktyczno-naukową był wielokrotnie wyróżniany licznymi odznaczeniami państwowymi i resortowymi, w tym m.in.:

Gen. bryg. prof. dr. hab. Marian  Daniluk spoczął na Starych Powązkach w Warszawie.