Klub Generałów

Wrzesień – Wizyta w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie.

Jednym z przedsięwzięć zrealizowanych w ramach współpracy z Klubem Generałów Policji była wizyta w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie, która miała miejsce w dniach 25-26 września 2014 r.
Wzięła w niej udział delegacja generałów – przedstawicieli Klubu Generałów WP, której przewodniczył prezesem Klubu gen. bryg. pil. Roman Harmoza.
Celem wizyty było zapoznanie się z organizacją kształcenia kadr dla potrzeb systemu bezpieczeństwa wewnętrznego, oraz wymiana doświadczeń w zakresie przygotowania kadr obu formacji (Policji i Sił Zbrojnych).

W związku z służbową nieobecnością Komendanta – Rektora WSPol. insp. dr Piotra Bogdalskiego delegację przyjął Zastępca Komendanta – Prorektor  insp. dr Robert Częścik.
Wizytę rozpoczęło spotkanie z kierowniczą kadrą uczelni, w którym wziął udział przedstawiciel Klubu Generałów Policji Wojewódzki Komendant Policji w Olsztynie nadinsp. Józef Gdański.
W ramach tego spotkania kierownicy poszczególnych ogniw uczelni przedstawili obszary ich działalności, w tym kierunki studiów oraz  tematykę działalności naukowej.
Następnie rozwinęła się ożywiona dyskusja związana z tematyką spotkania.

Wyższa Szkoła Policji jest jedyną uczelnią w kraju, która kształci kadry oficerskie Policji. Pełni ona wiodącą rolę wśród szkół Policji, dając szeroką ofertę szkoleniową skierowaną do policjantów, a także osób cywilnych zatrudnianych w administracji rządowej i samorządowej oraz innych placówkach na stanowiskach związanych z bezpieczeństwem wewnętrznym.
Prowadzone są w niej:
– Studia stacjonarne dla osób cywilnych;
– Studia niestacjonarne dla osób cywilnych;
– Studia niestacjonarne dla funkcjonariuszy Policji;
– Kursy podstawowe i specjalistyczne (kształcenie funkcjonariuszy świeżo przyjętych do służby);
– Kursy doskonalenia zawodowego (intensywne formy szkoleniowe, z myślą o osobach zajmujących w Policji stanowiska specjalistyczne oraz kierownicze średniego i wyższego szczebla).

WSPol. realizuje także doskonalenie zawodowe dla funkcjonariuszy innych służb państwowych (służba cywilna), jak również dla Starostów i Członków Komisji Bezpieczeństwa.

W skład Szkoły wchodzą następujące jednostki dydaktyczne:

  • Instytut Prawa i Administracji
  • Instytut Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego
  • Instytut Nauk Społecznych
  • Instytut Badań nad Przestępczością Kryminalną i Terroryzmem
  • Studium Edukacji Językowej

Prócz zadań dydaktycznych  szkoła prowadzi  szeroką działalność  naukową  realizując  tematy związane głównie z bezpieczeństwem wewnętrznym.

Po spotkaniu generałowie mieli okazję zapoznać się z bazą dydaktyczną uczelni. Wszystkie obiekty szkoleniowe wywarły na zwiedzających ogromne wrażenie. Podkreślano szczególnie ich specjalistyczne przygotowanie oraz wysoki stopień utechnicznienia, w tym informatyzacji.

Na drugi dzień delegację podjął śniadaniem  Komendant – Rektor insp. dr Piotr Bogdalski. W ramach tego spotkania generałowie podzielili się swymi wrażeniami z pobytu w uczelni. Podkreślono także wolę kontynuowania nawiązanej współpracy.
Komendant podziękował delegacji za wizytę i za ciepłe słowa skierowane pod adresem uczelni, po czym obie strony wymieniły się okolicznościowymi upominkami.

Wizyta przebiegła w niezwykle przyjaznej i ciepłej atmosferze.

Opublikowano
Umieszczono w kategoriach: 2014, Archiwum