Klub Generałów

Listopad – Spotkanie generałów służb mundurowych.

6 listopada 2014r. w siedzibie Komendy Głównej Straży Granicznej miało miejsce spotkanie przedstawicieli Klubów Generałów Wojska Polskiego oraz kluczowych służb resortu spraw wewnętrznych. Do spotkania doszło z inicjatywy Klubu Generałów Straży Granicznej, a wzięły w nim udział delegacje:

  • Klubu Generałów Wojska Polskiego – przewodniczył prezes klubu gen. bryg. pil. Roman Harmoza, w składzie delegacji był m.in. członek klubu, a jednocześnie prezes Federacji Stowarzyszeń Rezerwistów i Weteranów Sił Zbrojnych RP gen. bryg. Ryszard Żuchowski;
  • Klubu Generałów Policji – przewodniczył prezes klubu nadinspektor Leszek Lamparski, w składzie delegacji był m.in. były w-ce minister Spraw Wewnętrznych nadinspektor Adam Rapacki;
  • Klubu Generałów Pożarnictwa – przewodniczył kanclerz klubu nadbrygadier Roman Kaźmierczak, w składzie delegacji był także dziekan komendantów wojewódzkich PSP Opolski Komendant Wojewódzki PSP nadbrygadier Karol Stępień;
  • Klub Generałów i Admirałów Straży Granicznej – przewodniczył dziekan klubu gen. bryg. SG Tadeusz Frydrych.

Spotkanie rozpoczął jego inicjator gen. Frydrych, który powitał przybyłych, a wśród nich gospodarza Komendanta Głównego Straży Granicznej gen. dyw. SG Dominika Tracza, któremu podziękował za wsparcie inicjatywy i za pomoc w organizacji spotkania. Podkreślił także fakt, iż jest to pierwsze takie przedsięwzięcie w historii funkcjonowania klubów. Stwierdził, że celem spotkania jest nawiązanie kontaktów roboczych oraz stworzenie platformy wymiany poglądów i doświadczeń na temat szeroko pojętego bezpieczeństwa państwa i jego obywateli.

W dalszej kolejności głos zabrał generał Tracz, który  wyraził zadowolenie z możliwości organizacji spotkania, a następnie szeroko, w sposób niezwykle poglądowy przedstawił strukturę i zadania oraz funkcjonowanie Straży Granicznej w systemie ochrony granicy państwowej, ze szczególnym uwzględnieniem odcinków będących jednocześnie granicami Unii Europejskiej. Podkreślił, że aktualna sytuacja międzynarodowa powoduje konieczność szczególnej troski o bezpieczeństwo naszych wschodnich granic. Wychodząc naprzeciw tym wyzwaniom została opracowana „Koncepcja technicznego wsparcia realizacji zadań SG” , która zakłada m.in. dalszą rozbudowę systemu wież obserwacyjnych, zakup przenośnych systemów ochrony perymetrycznej, wymianę starego systemu transportowego oraz modyfikację wykorzystania Lotnictwa SG (w tym wycofanie starych i wprowadzenie nowych  typów  samolotów i śmigłowców, jak również zmiany w strukturach i w sposobie pełnienia służby). Jednocześnie prowadzona jest na bieżąco analiza możliwości wykorzystania w ochronie granicy bezzałogowych statków latających.

Dużo miejsca w swym wystąpieniu Komendant Tracz poświęcił takim zadaniom SG, jak zwalczanie przemytu oraz nielegalnej migracji, które wymagają kompleksowych działań i to nie tylko w pasie przygranicznym, ale i w głębi kraju. Podkreślił przy tym potrzebę ścisłej współpracy SG z innymi służbami działającymi w systemie obrony i bezpieczeństwa państwa.

Następnie rozwinęła się dyskusja, w której przedstawiciele poszczególnych klubów podkreślali znaczenie spotkania, a także przedstawiali zasady funkcjonowania swoich klubów. Okazało się, że wszyscy borykają się w swej działalności  z podobnymi problemami, wśród których na czoło wysuwa się brak systemowych rozwiązań w zakresie „zagospodarowania” żołnierzy i funkcjonariuszy odchodzących w stan spoczynku (na emeryturę) w stosunkowo młodym wieku. Ich wiedza i doświadczenie powinny być efektywnie wykorzystywane przez poszczególne służby lub instytucje państwowe, co niestety dziś jest realizowane w niewielkim stopniu.
Kluczowym punktem dyskusji były założenia nowej –  podpisanej przez Prezydenta RP w dniu 5 listopada br. –Strategii Bezpieczeństwa Narodowego oraz zadań z niej wynikających dla poszczególnych służb.
Na zakończenie szefowie klubów zadeklarowali chęć i wolę kontynuowania współpracy oraz nadania jej sformalizowanego charakteru poprzez podpisanie stosownych porozumień (na dzień dzisiejszy obowiązuje jedynie porozumienie podpisane pomiędzy Klubami Generałów Wojska Polskiego oraz Policji). Wstępnie ustalono, że kolejne spotkanie nastąpi w styczniu 2015r.