Klub Generałów

Stanowisko Klubu ws. ujawnienia ściśle tajnego dokumentu

STANOWISKO
KLUBU GENERAŁÓW I ADMIRAŁÓW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
ws. ujawnienia fragmentu ściśle tajnego
„Planu użycia Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej WART- 00101, samodzielna operacja użycia SZ  RP WARTA – 00101,

Samodzielna operacja obronna, Część główna”.

          Członkowie Klubu Generałów i Admirałów RP wyrażają głębokie oburzenie wobec faktu ujawnienia przez ministra Obrony Narodowej fragmentów ściśle tajnego „Planu użycia Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej WARTA – 00101, Samodzielna operacja obronna, Część główna”, które następnie – oderwane od całości dokumentu – poddano niemerytorycznej i kłamliwej interpretacji wykorzystanej w wewnętrznej walce politycznej.
Zakwestionowanie w przestrzeni publicznej wartości „Planu użycia SZ  RP WARTA – 00101, Samodzielna operacja obronna, Część główna”, dokumentu o strategicznej wadze dla bezpieczeństwa państwa, skorelowanego z planami obronnymi NATO, stanowiącego rozwinięcie zatwierdzonej 13 listopada 2007 r. przez  Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego, na wniosek Prezesa Rady Ministrów, Strategii Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej oraz ściśle tajnej Polityczno-Strategicznej Dyrektywy Obronnej Rzeczypospolitej Polskiej, dokumentu wydanego na mocy Postanowienia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 lipca 2009 r., który określa zadania dla wszystkich struktur państwa na czas zagrożenia i wojny, jest działaniem nieodpowiedzialnym i szkodliwym dla systemu bezpieczeństwa państwa.
          Sprzeciwiamy się stawianym zarzutom jakoby autorzy „Planu użycia SZ RP WARTA 00101, Samodzielna operacja obronna, Część główna” generałowie i oficerowie Sztabu Generalnego WP zaplanowali świadome oddanie agresorowi bez walki połowy terytorium państwa. Takie oskarżenia mogą być formułowane tylko przez osoby nie posiadające podstawowej wiedzy i praktyki z obszaru strategii i sztuki wojennej oraz planowania operacyjnego użycia Sił Zbrojnych, godzą one w godność i honor żołnierza polskiego.
          Obawiamy się, że taka praktyka, rzecz bez precedensu, podważa naszą sojuszniczą wiarygodność i jest kolejnym krokiem w kierunku osłabienia naszej pozycji w NATO.
          Przedstawione stanowisko wyraża naszą głęboką troskę o bezpieczeństwo Rzeczypospolitej Polskiej i dobre imię jej Sił Zbrojnych.

Klub Generałów i Admirałów Rzeczypospolitej Polskiej