Klub Generałów

Nadzwyczajne Walne Zebranie – luty 2024 r.

W dniu 29 lutego br. na terenie SGGW odbyło się Nadzwyczajne Walne Zebranie członków Klubu Generałów i Admirałów RP, którego celem było podsumowanie działalności Klubu w minionym roku oraz przyjęcie budżetu i planu działania na rok 2024.
Zebranie otworzył prezes Klubu gen. dyw. Jerzy Słowiński, który – zgodnie z decyzją zebranych – był jego prowadzącym.
Po otwarciu zebrania gen. Słowiński złożył w imieniu wszystkich kolegów życzenia    gen. broni Józefowi Flisowi z okazji jego 75. urodzin i wręczył mu okolicznościowy upominek (książka).  Następnie zapoznał członków Klubu z uchwałami Zarządu podjętymi w 2024 r. (7 uchwał) i przystąpił do części zasadniczej zebrania, w ramach której przedstawiono sprawozdania z działalności w 2023 r.:

  • Działalność Zarządu Klubu (gen. bryg. Władysław Saczonek);
  • Wykonanie budżetu (gen. broni Anatol Wojtan – w związku z nieobecnością skarbnika);
  • Realizacja Planu Działalności Klubu (gen. broni Anatol Wojtan);
  • Praca Komisji Rewizyjnej (gen. dyw. Jarosław Bielecki).

Następnie rozwinęła się dyskusja nad przedstawionymi sprawozdaniami, w ramach której zgłaszano wnioski dotyczące funkcjonowania Klubu  w 2024 r. Po dyskusji zebranie przegłosowało przyjęcie wszystkich sprawozdań, po czym została ogłoszona przerwa w obradach.
          Po przerwie gen. Wojtan przedstawił propozycje:

  • Budżetu na 2024 r.;
  • Planu Działalności Klubu na 2024 r.

Po ożywionej dyskusji oba te dokumenty zostały przyjęte stosownymi uchwałami.         
             W ramach wolnych wniosków wystąpił m.in. gen. bryg. Stanisław Świtalski, który pokrótce przedstawił przebieg swej 7-letniej „batalii” o dobre imię, stoczonej z byłym ministrem ON, zakończonej korzystnym wyrokiem sądu, nakazującym przeproszenie generała przez ministra (Notatka w tej sprawie ukazała się w „Rzeczpospolitej”  z dnia 21 lutego 2024 r. – zamieszczona poniżej) *.      

————————–
*) Szeroko cała sprawa została przedstawiona przez gen. bryg. Stanisława Świtalskiego w informacji  p.t. „Dobre imię ma przywrócone” zmieszczonej w dziale „Opinie, poglądy, publikacje” (poz. 2022/2).