Klub Generałów

Styczeń – Spotkanie z szefem Sztabu Generalnego WP.

W dniu 16 stycznia 2014 roku w Klubie Wojskowej Akademii Technicznej odbyło się pierwsze w roku bieżącym zebranie członków Klubu Generałów WP. Uczestniczyło w nim 42 członków klubu.
Zasadniczym punktem zebrania było spotkanie  z szefem Sztabu Generalnego Wojska Polskiego generałem broni Mieczysławem Gocułem.
Zebranie prowadził prezes klubu gen. bryg. pil. Roman Harmoza.
Na wstępie prowadzący – po otwarciu zebrania –  oddał głos swemu zastępcy gen. bryg. Andrzejowi Lewandowskiemu, który zapoznał zebranych ze szczegółami organizacyjnymi zasadniczych przedsięwzięć planowanych do realizacji w 2014 roku.
Po przybyciu  szefa SG WP gen. Harmoza powitał gościa i zaprosił do zabrania głosu przedstawiając  oczekiwania  generałów odnośnie poruszanych przez niego zagadnień.
Następnie zabrał głos generał Gocuł, który zapoznał zebranych z praktycznymi problemami związanymi z  realizowanym aktualnie wdrożeniem w Siłach Zbrojnych RP nowego systemu dowodzenia. Szczególnie szeroko przedstawił różnice nowego systemu w stosunku do dotychczasowych rozwiązań oraz rolę Sztabu Generalnego WP (w tym szefa SG WP) w nowej rzeczywistości.
W dalszej kolejności gen. Gocuł przedstawił zasadnicze kierunki modernizacji Sił Zbrojnych do roku 2022. W swym wystąpieniu podkreślił, iż na modernizację wojska przewiduje się wydać w tym czasie około 140 mld złotych, co powinno przynieść  znaczący postęp w jego unowocześnieniu tak, by w końcu tego okresu siły zbrojne dysponowały najnowocześniejszym sprzętem w 75-80%.
Zasadnicza uwaga zwrócona będzie na doskonalenie systemów obrony powietrznej (w tym przeciwlotniczej i przeciwrakietowej) .
Poszczególne rodzaje wojsk będą wyposażane stosownie do potrzeb operacyjnych, przede wszystkim w najnowsze środki rozpoznawcze.
W dalszej kolejności odbyła się dyskusja nad przedstawionymi zagadnieniami, w której głos zabrali m.in. generałowie Zalewski, Olszewski, Puchała, Flis.
Na zakończenie gen. Harmoza podziękował gościowi za udział w niezwykle ciekawym spotkaniu i wręczył mu okolicznościowe upominki (ryngraf  oraz odznakę Klubu Generałów WP). Podkreślił także, że członkowie klubu, choć są w stanie spoczynku,  nadal czują potrzebę służenia  Ojczyźnie i są gotowi wspierać wszelkie działania zmierzające do doskonalenia systemu obronnego państwa swą wiedzą i doświadczeniem.

Po pożegnaniu szefa Sztabu Generalnego WP prezes kontynuował prowadzenie zebrania omawiając sprawy organizacyjne, a na zakończenie złożył życzenia i wręczył okolicznościowe medale z okazji 65. urodzin następującym jubilatom:
– gen. broni Ryszardowi  Olszewskiemu;
– gen. broni Józefowi Buczyńskiemu;
– gen. dyw. Jerzemu Słowińskiemu.