Klub Generałów

Marzec – Wizyta w Komendzie Głównej Żandarmerii Wojskowej.

25 marca 2014 r. członkowie Klubu Generałów WP gościli z wizytą w Komendzie Głównej  Żandarmerii Wojskowej.
Rozpoczęła się ona w sali odpraw,  gdzie przybyłych generałów powitał Komendant Główny ŻW gen. dyw. dr Mirosław Rozmus. Po krótkim powitaniu gen. Rozmus przedstawił szeroką informację n.t. Żandarmerii Wojskowej, poczynając od historii i tradycji formacji,  poprzez jej zadania oraz strukturę organizacyjną, a na zakresie  działania skończywszy.
Formacja ta działa na podstawie uchwalonej przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej  24 sierpnia 2001 roku Ustawy o Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organach porządkowych, w której szczegółowo  określono  właściwość, zadania oraz obowiązki i uprawnienia Żandarmerii Wojskowej w Siłach Zbrojnych RP. Do zasadniczych zadań Żandarmerii Wojskowej – zgodnie z ustawą – należy:

  • zapewnienie przestrzegania dyscypliny wojskowej;
  • ochranianie porządku publicznego na terenach i obiektach jednostek wojskowych oraz w miejscach publicznych;
  • ochranianie życia i zdrowia ludzi oraz mienia wojskowego przed zamachami naruszającymi te dobra;
  • wykrywanie przestępstw i wykroczeń, w tym skarbowych, popełnionych przez osoby, w stosunku do których Żandarmeria Wojskowa jest właściwa, ujawnianie i ściganie ich sprawców oraz ujawnianie i zabezpieczanie dowodów tych przestępstw i wykroczeń;
  • dokonywanie analizy oświadczeń o stanie majątkowym żołnierzy zawodowych i przedstawianie Ministrowi Obrony Narodowej wniosków w tym względzie;
  • zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń przez osoby, w stosunku do których jest właściwa  Żandarmeria Wojskowa oraz innym zjawiskom patologicznym, a w szczególności alkoholizmowi i narkomanii w Siłach Zbrojnych;
  • współdziałanie z polskimi i zagranicznymi organami i służbami właściwymi w sprawach bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz policjami wojskowymi;
  • zwalczanie klęsk żywiołowych, nadzwyczajnych zagrożeń środowiska i likwidowanie ich skutków  oraz czynne uczestniczenie w akcjach poszukiwawczych, ratowniczych i humanitarnych, mających na celu ochronę życia i zdrowia oraz mienia;
  • wykonywanie innych zadań określonych w odrębnych przepisach.

Do zasadniczych obszarów działania Żandarmerii  Wojskowej należą działania prewencyjne,  dochodzeniowo-śledcze oraz  operacyjno-  rozpoznawcze.
Realizowane są one zarówno w kraju, jak i za granicą – w ramach misji pokojowych i stabilizacyjnych.

Na zakończenie tej części wizyty, przedstawiciele klubu generałowie Marek Oleksiak oraz Alfons Kupis podziękowali komendantowi Rozmusowi za możliwość zapoznania się z działalnością Żandarmerii Wojskowej oraz wymienili się z nim okolicznościowymi upominkami.

W dalszej części wizyty uczestnicy spotkania przeszli na plac musztry, gdzie mieli sposobność  praktycznego zapoznania się z zasadniczym sprzętem i wyposażeniem formacji, a następnie gen. Rozmus oprowadził gości po obiektach szkoleniowych rozmieszczonych  na terenie kompleksu koszarowego komendy. Koledzy generałowie z dużym zainteresowaniem oglądali praktyczne szkolenie żołnierzy wyrażając wysokie uznanie pod adresem funkcjonalności poszczególnych obiektów, takich jak strzelnica kontenerowa, ośrodek sprawności fizycznej, hala sportowa czy basen. Z dużą ciekawością obserwowano również stosowane metody szkolenia oraz sprawność samych żołnierzy, w tym płci żeńskiej, a także praktyczne ćwiczenia psów  służbowych.

Na zakończenie wizyty gen.  Rozmus podziękował przybyłym za zainteresowanie działalnością  Żandarmerii Wojskowej, natomiast koledzy generałowie wyrazili wdzięczność za niezwykle interesującą prezentację.

Spotkanie przebiegało w niezwykle miłej atmosferze, jako że okazało się, iż wśród przybyłych gości znaleźli się m.in. byli przełożeni komendanta Rozmusa z różnych okresów jego służby, (wśród nich generałowie  broni Zbigniew Zalewski i Edward Pietrzyk), a także były Komendant Główny ŻW gen. bryg.  Alfons Kupis, którzy wspominali epizody z czasów wspólnej służby.