Klub Generałów

Walne Zgromadzenie – listopad 2019 r.

W dniu 28.11.2019 r. odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Klubu Generałów W.P.
Otworzył je prezes Klubu Generałów WP gen. bryg. pil. Roman Harmoza, który przywitał uczestników Zgromadzenia, stwierdził że jest ono prawomocne oraz zaproponował gen. bryg. Andrzeja Lewandowskiego na przewodniczącego Walnego  Zgromadzenia, a na protokólanta gen. bryg. Marka Oleksiaka, co przyjęto jednogłośnie.

Przewodniczący Zgromadzenia przedstawił porządek zebrania, który również został przyjęty jednogłośnie.

Następnie prezes klubu przedstawił sprawozdanie Rady Klubu za lata 2016-2019, w tym stan realizacji zamierzeń, wynikający z rocznych planów zamierzeń. Na wstępie wymienił nazwiska 12 generałów, którzy w czasie mijającej kadencji „odeszli na wieczną wartę”. Uczestnicy zgromadzenia uczcili minutą ciszy pamięć zmarłych kolegów. Poinformował też, że na dzień dzisiejszy, klub zrzesza 45 członków.

Następnie generał Harmoza wyraził serdeczne podziękowanie członkom Rady Klubu i Komisji Rewizyjnej, a także wszystkim członkom Klubu, za ich zaangażowanie w działalności na rzecz naszej organizacji, a także wyraził wdzięczność najstarszym członkom klubu, za ich systematyczne uczestnictwo w zebraniach.
Stwierdził, że w nowej kadencji, w latach 2020-2022,  ważnym wydarzeniem będą obchody 25 – lecia Klubu w 2021 roku. Przedstawił też propozycje zasadniczych zamierzeń Klubu, wśród nich podjęcie wysiłki w celu ponownego nawiązania współpracy z Ministerstwem Obrony Narodowej.

Po przedstawieniu sprawozdania wywiązała się dyskusja, w której m.in. gen. bryg. prof. Jerzy Lewitowicz zaproponował, aby w porządku każdego zebrania uwzględniać 15. minutowe informacje, dotyczące Sił Zbrojnych RP i obronności kraju.

W kolejnym punkcie zebrania gen. dyw. Jarosław Bielecki przedstawił sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za lata 2016-2019.

W dalszej części Zgromadzenia przewodniczący gen. Andrzej Lewandowski zaproponował powołanie jednej (wspólnej)  komisji mandatowej, skrutacyjnej, uchwał i wniosków z gen. Leszkiem Ulandowskim, przewodniczącym i gen. Henrykiem Miką, członkiem. Propozycje te zostały przyjęte  jednogłośnie.

Następnie głosowano uchwały:

  • Nr 1 w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Klubu za lata 2016-2019;
  • Nr 2 w sprawie  przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej za lata 2016 -2019;
  • Nr 3 w sprawie absolutorium dla ustępującej Rady Klubu.

Uchwały te zostały przyjęte jednogłośnie.

Kluczowym punktem Zgromadzenia były wybory nowych władz.
Do Rady Klubu wybrano:
– gen. dyw. Jerzego Słowińskiego – prezesem,
– gen. bryg. Władysława Saczonka – zastępcą prezesa,
– gen. bryg. Henryka Porajskiego – sekretarzem,
– gen. bryg. Stanisława Filipiaka – skarbnikiem.
Członkami Rady zostali:
– gen. broni Józef Flis,
– gen. bryg. pil. Roman Harmoza,
– gen. dyw. Aleksander Poniewierka.

Do Komisji Rewizyjnej wybrano:
– gen. dyw. Jarosława Bieleckiego – przewodniczącym,
– gen. bryg. Władysława Skrzypka – sekretarzem.
Członkami komisji zostali generałowie:
– gen. bryg. Andrzej Lewandowski,
– gen. bryg. Henryk Mika.

Po wyborach kontynuowano dyskusję, w ramach której generał Harmoza zwrócił uwagę na konieczność zwiększenia stanu osobowego Klubu oraz na potrzebę pozyskania środków finansowych na potrzeby działalności Klubu, w tym zaapelował o dobrowolne wpłaty na ten cel.
Generał Flis zwrócił uwagę na potrzebę zmian w statucie pod kątem przystosowania go do nowych warunków pracy Klubu oraz zaproponował główne kierunki, program prac i budżet na następną kadencję. Po tym, przewodniczący komisji mandatowej, skrutacyjnej, uchwał i wniosków, przeczytał projekt uchwały (Nr 4) w tej sprawie, która to uchwała został przyjęta. Podobnie została przyjęta uchwała Nr 5, dotycząca Regulaminu Rady Klubu i Komisji Rewizyjnej.
Generał Harmoza zaproponował, aby w związku z przyjęciem głównych kierunków działalności Klubu na kolejną kadencję, jak najszybciej rozpocząć pracować nad szczegółowymi zamierzeniami. Natomiast generał Bielecki zaproponował konkretne zamierzenia, zmierzające do zwiększenia stanu osobowego stowarzyszenia..

Na zakończenie Walnego Zgromadzenia przewodniczący zebrania generał Lewandowski w imieniu wszystkich członków Klubu podziękował, ustępującej Radzie za wkład pracy, w minionej kadencji, a nowej Radzie życzył sukcesów w realizacji założonych planów.
Po tym wystąpił generał Słowiński, który podziękował za zaufanie w wyborze na stanowisko prezesa, a także wyraził wdzięczność ustępującej Radzie , w szczególności generałowi Harmozie za 12 lat kierowania działalnością Klubu. Prosił też, o zaangażowanie w pracy stowarzyszenia oraz  wsparcie w tym względzie poczynań nowej Rady.
Na tym porządek obrad Walnego Zgromadzenia Członków Klubu Generałów WP został wyczerpany.