Klub Generałów

Spotkanie z ambasadorem Ukrainy – luty 2015 r.

W dniu 25 lutego br. w Klubie Wojskowej Akademii Technicznej odbyło się spotkanie przedstawicieli Klubu Generałów WP z ambasadorem Ukrainy w Polsce Andrijem Deszczycą oraz attache obrony i morskim pułkownikiem Serhijem Jatsulchakiem. Ze strony polskiej udział wzięli: generałowie broni Zbigniew Zalewski, Edward Pietrzyk, Waldemar Skrzypczak, generałowie dywizji Franciszek Puchała, Marian Robełek, Jerzy Słowiński, generałowie brygady Roman Harmoza, Ryszard Żuchowski, Henryk Mika, Janusz Jakubowski, Marek Oleksiak, Henryk Porajski oraz pułkownik Stanisław Kalski.
Po powitaniu dyplomatów ukraińskich przez prezesa Klubu Generałów WP i wzajemnej prezentacji obecnych, głos zabrał ambasador Deszczyca. Na wstępie wyraził on podziękowanie władzom i społeczeństwu naszego kraju za wsparcie udzielane narodowi ukraińskiemu w jego walce o suwerenność i integralność terytorialną. Następnie przeszedł do oceny aktualnej sytuacji na Ukrainie. W jego ocenie sytuacja po ostatniej umowie z Mińska jest mocno skomplikowana. Wprawdzie intensywność walk uległa osłabieniu,  ale separatyści  przy wsparciu Rosjan pod pozorem wycofania ciężkiego sprzętu dokonują przegrupowania wojsk. Zdaniem strony ukraińskiej Rosjanie nie mają zamiaru wycofać się z konfliktu do czasu osiągnięcia założonych celów. Od pięciu lat Rosjanie prowadzili politykę  osłabiania ukraińskiej armii poprzez m.in. stosowanie polityki personalnej polegającej na usuwaniu ze służby doświadczonych, patriotycznie nastawionych oficerów ukraińskich  (dwóch ministrów obrony za czasów prezydentury Wiktora Janukowycza  było narodowości rosyjskiej), wyprzedaży  sprzętu  bojowego oraz wszelkich zapasów,  a także prowadzenie faktycznej redukcji zamiast restrukturyzacji stanów osobowych.

Aktualnie zapasy bojowe, techniczne i finansowe są na wyczerpaniu, a mimo to armia ukraińska stawia zacięty opór i w miarę możliwości podejmuje  działania zaczepne. Aktywizują się siły ochotnicze, które w znaczący sposób wspierają walczące wojska. Jednak siły zbrojne Ukrainy muszą podjąć zdecydowane dziania restrukturyzacyjne, licząc przy tym na znaczące wsparcie państw NATO i to zarówno w uzbrojeniu, sprzęcie wojskowym jak i szkoleniu oraz zabezpieczeniu wojsk. Ukraina liczy również na większe i bardziej zdecydowane wsparcie polityczne zarówno NATO, jak i państw Unii Europejskiej.

Ambasador określił trzy priorytety Ukrainy:

  • stabilizacja sytuacji politycznej;
  • głębokie reformy państwa, w tym walka z korupcją;
  • aktywniejsza współpraca z Unią Europejską i NATO.

W dalszej części spotkania odbyła się dyskusja, w  której ze strony Klubu Generałów udział wzięli generałowie R. Harmoza, Z. Zalewski, M. Robełek, E. Pietrzyk, M. Oleksiak oraz W. Skrzypczak.
Poruszane problemy dotyczyły m.in.  morale armii ukraińskiej, świadomości narodowej i patriotyzmu społeczeństwa Ukrainy, sympatii  prorosyjskich znacznej liczby ludności Ukrainy oraz konieczności gruntownych  reform  armii. Stawiano także, pełne troski pytania, dotyczące możliwości przyjęcia przez wojsko ukraińskie ewentualnej pomocy państw członków NATO. Dotyczyły one głównie  możliwości wykorzystania technologicznie zaawansowanego uzbrojenia i sprzętu, w tym   poziomu umiejętności stanów osobowych oraz ewentualnych potrzeb ich szkolenia.  Interesowano się także stopniem opanowania korupcji w wojsku.

Odpowiadając na pytania i postawione problemy ambasador Deszczyca podkreślił jeszcze raz, że władze Ukrainy mają pełną świadomość nie tylko konieczności głębokich reform,  ale  także potrzeby przeprowadzenia gruntownej przebudowy mentalności całego społeczeństwa w kierunku prozachodnim. Stwierdził, że agresja rosyjska może być powstrzymana wspólnym wysiłkiem Ukrainy i społeczności międzynarodowej. Wszelka pomoc udzielana Ukrainie urasta do rangi  symbolu.

Na zakończenie spotkania prezes klubu  gen.  Harmoza podziękował gościom  za ciekawą informację i wyraził nadzieję,  że wzajemne kontakty będą kntynuowane. Wręczył także ambasadorowi na pamiątkę spotkania ryngraf Klubu Generałów WP.
Spotkanie zakończyło się dokonaniem wpisu przez ambasadora Ukrainy w księdze pamiątkowej klubu.