Klub Generałów

Zebranie – kwiecień 2015 r.

Zgodnie z „Planem zasadniczych przedsięwzięć Klubu Generałów Wojska  Polskiego na 2015 rok” w dniu 16 kwietnia odbyło się zebranie członków klubu.
Na wstępie prezes klubu gen.bryg.pil. Roman Harmoza zapoznał zebranych z porządkiem zebrania, którego myślą przewodnią było uczczenie obchodzonej niedawno w kraju 75. rocznicy Zbrodni Katyńskiej.
Z tej okazji z obszerną informacją (45 minut) wystąpił członek klubu  gen. bryg. Józef Szewczyk, który – jako adwokat reprezentujący Jerzego Janowca, syna kapitana Andrzeja Janowca i Antoniego Trybowskiego, wnuka pułkownika  Antoniego Nawratila  zamordowanych wiosną 1940 roku przez funkcjonariuszy NKWD w Charkowie  –  przedstawił przebieg postępowania procesowego w Polsce, w Rosji i przed Europejskim  Trybunałem  Praw Człowieka w Strasburgu(poniżej zamieszczony jest tekst wystąpienia  gen. Szewczyka na rozprawie w Strasburgu w dniu 13 lutego 2013 roku).
W swoim wystąpieniu prelegent zwrócił uwagę, iż po raz pierwszy w historii międzynarodowy organ sądowy orzekł mocą swego wyroku,  że Mord Katyński dokonany przez radziecką policję polityczną NKWD, był zbrodnią wojenną nie ulegającą przedawnieniu, a także stwierdził, iż   obecna Federacja Rosyjska, jako pozwane państwo naruszyła art. 38 Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności odmawiając Trybunałowi przekazania kopii postanowienia NPW FR z dnia 21.09.2004 r. o umorzeniu wewnętrznego śledztwa („DIEŁO 159”) poprzez nadanie mu klauzuli „ściśle tajne” („SOWIERSZENNO SIEKRIETNO”), co uniemożliwiło Trybunałowi wszechstronne rozpatrzenie skargi rodzin ofiar zbrodni katyńskiej. Stwierdziwszy ten oczywisty fakt, Trybunał jednak nie wyciągnął z niego żadnych wniosków w stosunku do Rosji, która z tegoż naruszenia prawa odniosła  ewidentną korzyść, uchylając się od wszelakiej odpowiedzialności z tytułu naruszenia także innych przepisów Konwencji. Trybunał dokonał także innego, zupełnie niezrozumiałego zabiegu nieuwzględnienia uznawanej powszechnie zasady „REFORMATIONIS IN PEIUS”– co podniósł w swoim votum separatum Sędzia polski Krzysztof Wojtyczek pisząc: „…sytuacja jest o tyle paradoksalna,  że środek prawny przewidziany w art. 43 Konwencji wykorzystany przez skarżących w celu zapewnienia ochrony praw człowieka, w rezultacie doprowadził do wyroku Wielkiej Izby, który jest dla nich znacznie mniej korzystny, niż wyrok Izby…” (chodzi o wyrok V Izby Trybunału z dnia 16.04.2013 r).

W dalszej części zebrania zastępcy prezesa generałowie Jerzy Słowiński i Andrzej Lewandowski zapoznali zebranych z przedsięwzięciami planowanymi do realizacji w najbliższych miesiącach, a także  zaapelowali o pomoc finansową dla chorego gen. bryg. Jerzego Wójcika, byłego dowódcy 6 Brygady Powietrzno-Desantowej.