Klub Generałów

Zebranie – luty 2019 r.

W dniu 28 lutego 2019 r. odbyło się kolejne zebranie członków Klubu.

Było to zebranie robocze poświęcone sprawom  bieżących. Omówiono m. in. przebieg  oraz wnioski wynikające z ostatniego posiedzenia Konwentu Generałów RP. Przedstawiono  także  zamierzenia – realizowane przez różne instytucje – związane z obchodami XX-lecia przystąpienia Polski do NATO oraz udział w nich przedstawicieli Klubu.

Na kanwie tych przedsięwzięć  rozwinęła się ożywiona  dyskusja – z szerokim udziałem uczestników zebrania –  poświęcona nie tylko  tym przedsięwzięciom, ale także ogólnej sytuacji społeczno-politycznej w kraju, w przededniu czekających nas wyborów, w tym działaniom podejmowanym  przez poszczególne ugrupowania polityczne.
Wyrażając swoje odczucia odnośnie tych działań oraz reakcję na nie naszego środowiska, podkreślano przy tym potrzebę zachowania „apartyjności” członków Klubu.  Naczelnym naszym zadaniem, wynikającym ze statutu jest działanie na rzecz obronności państwa oraz wspieranie i ocena działań podejmowanych w tym zakresie przez poszczególne ugrupowania.

Po podsumowaniu dyskusji oraz omówieniu innych spraw organizacyjnych zebranie zakończono.

Opublikowano
Umieszczono w kategoriach: 2019