Klub Generałów

Zebranie – styczeń 2015 r.

W dniu 15 stycznia 2015 roku w Klubie Wojskowej Akademii Technicznej odbyło się pierwsze w roku bieżącym zebranie członków Klubu Generałów WP. Uczestniczyło w nim 31 członków klubu.
Zasadniczym punktem zebrania była informacja dr Andrzeja Karkoszki nt. genezy powstania czwartego rodzaju Sił Zbrojnych – Wojsk Specjalnych.

Zebranie prowadził prezes klubu gen. bryg. pil. Roman Harmoza.
Na wstępie prowadzący – po otwarciu zebrania – poinformował o niedawnym zgonie (8 stycznia br.) jednego z członków Klubu Generałów WP, kol. gen. bryg. Jerzego Rakowskiego i poprosił zgromadzonych o uczczenie jego pamięci minutą ciszy.
Następnie gen. Harmoza oddał głos swemu zastępcy gen. bryg. Andrzejowi Lewandowskiemu, który zapoznał zebranych ze szczegółami organizacyjnymi zasadniczych przedsięwzięć planowanych do realizacji w 2015 roku.

W dalszej kolejności zabrał głos dr Karkoszka, który wygłosił niezwykle interesującą informację na temat Wojsk Specjalnych. Szczególnie szeroko omówił uwarunkowania, jakie legły u podstaw  sformowania tych wojsk jako odrębnego rodzaju Sił Zbrojnych, a także znaczenie jednostki wojskowej „GROM” w tym procesie – zagadnienie to wzbudzały  największe kontrowersje wśród obecnych generałów.
W dalszej kolejności dr Karkoszka  przedstawił przebieg tworzenia Wojsk Specjalnych, ich charakterystykę, w tym zwłaszcza wyszkolenie, wyposażenie oraz wysoką gotowość do użycia, a także zakres zadań możliwych do realizacji.
Po wygłoszeniu informacji nastąpiła ożywiona dyskusja, w której głos zabrali generałowie: Izydorczyk, Pietrzyk, Flis i Daniluk.
Po dyskusji gen. Harmoza podziękował gościowi za udział w niezwykle ciekawym spotkaniu i wręczył mu okolicznościowy upominki (ryngraf Klubu Generłow WP). Podkreślił także, że członkowie klubu, choć są w stanie spoczynku,  nadal czują potrzebę służenia  Ojczyźnie i są gotowi wspierać wszelkie działania zmierzające do doskonalenia systemu obronnego państwa swą wiedzą i doświadczeniem, w tym także w takich kwestiach, jak funkcjonowanie poszczególnych rodzajów Sił Zbrojnych.

W dalszej części zebrania prezes omówił sprawy związane z organizacją pogrzebu gen. Rakowskiego i zaapelował o liczny udział w jego pogrzebie.

Na zakończenie gen. Harmoza złożył życzenia i wręczył okolicznościowe medale jubilatom:
– gen. dyw. Ryszardowi Muszyńskiemu – z okazji 75. urodzin;
– gen. bryg. Ryszardowi Dębskiemu – z okazji 65. urodzin.