Klub Generałów

Walne Zgromadzenie

W dniu 19 września 2017 roku w gościnnych progach Hotelu MARATON w Bydgoszczy odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Oddziału Bydgoszcz Klubu Generałów Wojska Polskiego. Podczas zgromadzenia dokonano podsumowania 3-letniej kadencji i dokonano wyboru nowej Rady Oddziału. Obecnych było 18 członków oddziału.

Zebranie otworzył prezes-senior Rady Oddziału gen. bryg. dr n. med. Andrzej Wiśniewski.  Po rozpoczęciu zgromadzenia przewodniczenie obradom powierzono gen. bryg. Marianowi Deringowi.  Dotychczasowy prezes-senior Rady podsumował dokonania 3-letniego okresu funkcjonowania oddziału, a skarbnik oddziału gen. bryg. Ryszard Wiśniewski zapoznał członków oddziału ze sprawozdaniem finansowym. W dyskusji nie zgłaszano uwag, co do funkcjonowania oddziału i zgromadzenie jednogłośnie udzieliło absolutorium ustępującej Radzie Oddziału.

W dyskusji wytyczono kierunki dalszej  działalności. Przyjęto także budżet na kolejną kadencję.

Następnie dokonano wyboru nowej Rady  oraz Komisji Rewizyjnej w następującym składzie:

Rada Oddziału:

Prezes Rady Oddziału –  gen. bryg. dr n. med. Andrzej Wiśniewski

Zastępca prezesa        –   gen. bryg. Marian Dering

Skarbnik                       –   gen. bryg. dr. n. med.  Piotr Dzięgielewski

Sekretarz                      –   gen. bryg.  Tadeusz Głowacki

Komisja rewizyjna:

gen.dyw.  Andrzej  Lelewski

gen. bryg. Krzysztof Mitręga

gen. bryg. Ryszard  Wiśniewski

Zebranie zakończyło się  wspólnym obiadem.