Klub Generałów

Spotkanie przedstawicieli stowarzyszeń wojskowych – lipiec 2022 r.

W dniu 29 lipca br. na terenie SGGW miało miejsce spotkanie przedstawicieli stowarzyszeń byłych żołnierzy WP oraz Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP. Doszło do niego z inicjatywy Klubu Generałów i Admirałów RP wspartej przez Koło ZŻ WP we Wrocławiu.

Jego celem było rozpatrzenie możliwości integracji stowarzyszeń wojskowych funkcjonujących samodzielnie w RP.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele: Związku Żołnierzy WP, Stowarzyszenia Oficerów MW RP, Lotnictwa, Federacji Rezerwistów i Weteranów SZ RP, Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP oraz Klubu Generałów i Admirałów RP (T. Wilecki, F. Puchała Z. Czarnecki, Z. Przeszłowski, M. Węglewski, M. Bielec, R. Harmoza, K. Głowacki, J. Flis, J. Lalka, J. Słowiński, W. Saczonek).

Spotkanie prowadził Prezes Klubu G i A RP gen. bryg. J. Słowiński, który:

 • Powitał zebranych oraz złożył kondolencje gen. broni T. Wileckiemu po śmierci Małżonki;
 • Zapoznał zebranych z przebiegiem spotkania przedstawicieli Klubu GiA RP z Rzecznikiem Praw Obywatelskich  w dniu 26.07.2022 r. (notatka ze spotkania oraz wniosek złożony do Biura RPO – zamieszczone na stronie internetowej Klubu); 0.
 • Po zapoznaniu z listem Koła ZŻ WP z Wrocławia, a także odpowiedzią Klubu na ten list, określił formy organizacyjne spotkania oraz ramy dyskusji.

Przebieg rozmów podczas spotkania:

Z. Przeszłowski – Federacja Rezerwistów i Weteranów SZ RP:

 • Organizacja ta jest prawnym organem reprezentującym oficerów rezerwy;
 • Należy do Międzynarodowej Federacji w ranach NATO;
 • Federacja chce i może współpracować w ramach konfederacji stowarzyszeń wojskowych, jeśli zostanie powołana.

Z. Czarnecki  – Federacja Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP:

 • Występował dwukrotnie;
 • Zaproponował powołanie Komisji inicjatywy ustawodawczej oraz
 • opracowanie  dokumentu prawnego – ustawy dot. powstania ceremoniału wojskowego ze szczególnym uwzględnieniem godnego pochówku żołnierza zawodowego;
 • utworzenie organu rządowego  w randze urzędu ds. Weteranów.

F. Puchała – Członek ZŻ WP: Honorowy członek Klubu.

 • Występował dwukrotnie, stwierdził, że środowiska wojskowe mogą być samodzielne, ale przy rozwiązywaniu ważnych problemów powinny działać wspólnie;
 • Dlatego trzeba przygotować projekt ustawy  angażując do tego prawników;
 • Zachować autonomię wszystkich stowarzyszeń, ale organizacja scalająca powinna być zarejestrowana w KRS;
 • Jednym z głównych zagrożeń dla środowisk wojskowych jest ustawa deubekizacyjna;
 • zadaniem niezmiernie ważnym jest „odkłamywanie stanu wojennego” – w tym widzieć analogię do wojny w Ukrainie.

K. Głowacki – Klub GiA RP:

 • Należy dążyć do utworzenia urzędu rządowego o kompetencjach integracyjnych środowisk wojskowych;
 • Tworzyć lobbing ustawodawczy w Parlamencie;
 • Powoływać grupy problemowe zajmujące się problematyką bezpieczeństwa obronnego Kraju, militaryzacją SZ RP, problemami socjalno-godnościowymi itp.

M. Bielec – ZŻ WP:

 • Jednoczenie środowisk wojskowych jest bardzo aktualne w okresie przedwyborczym;
 • Inicjatorem głównym powinien pozostać Klub GiA RP i ZŻ WP;
 • Należy powołać organizację integrującą, poprzedzając to wysłaniem listu intencyjnego do wszystkich stowarzyszeń ,
 •  Postawić pytanie czy dana organizacja chce przystąpić do organu integrującego (np. konfederacji);
 • W kolejnym etapie przystąpić do organizacji instytucji integrującej, w zależności od odpowiedzi na list intencyjny.

R. Harmoza – Stowarzyszenie Lotników :

 • Klub jest odpowiedzialny za walkę o żołnierzy WP ;
 • Dlatego trzeba integrować środowiska wojskowe, rozpoczynając od wysłania listu do wszystkich organizacji;
 • Ceremoniał wojskowy powinien mieć rangę ustawy, by „nowi” szefowie resortu ON nie mogli go zmieniać bez procedury parlamentarnej.

M. Węglewski – Stowarzyszenie Oficerów MW RP:

 • Klub MW liczy ok. 500 osób , skupia marynarzy w stanie spoczynku, w rezerwie i w czynnej służbie;
 • Biorąc pod uwagę, że w składzie Klubu są admirałowie i oficerowie z czynnej  służby, nie ma akceptacji na przystąpienie do jednego organu skupiającego wszystkie organizacje.

T. Wilecki – były Szef SG WP, członek Klubu GiA RP;

 • Sytuacja w Kraju i w SZ RP, a także wojna w Ukrainie powodują, że nasze działanie powinno być nadzwyczaj zintegrowane;
 • Dlatego należy zorganizować strukturę na obszarze Kraju scalającą wszystkie środowiska wojskowe.

J. Słowiński – Prezes Klubu GiA RP:

 • Dokonał podsumowania dyskusji, stwierdził na podstawie wypowiedzi i uzyskanej opinii prawnej, że należy utworzyć organizację scalającą pod roboczą nazwą „Konfederacja”;
 • Zaproponował  powołanie  zespołu do opracowania listu intencyjnego w składzie:
  • gen. broni dr  Józef Flis,
  • gen. dyw. dr Janusz Lalka,
  • gen. bryg. Wojciech Petkowicz,
  • płk mgr Marek Bielec,
  • płk mgr H. Budzyński;

Pierwsze spotkanie zespołu odbędzie się w dniu 02.08.2022r. godz.10.00 w siedzibie ZŻ WP (02-776 Warszawa ul.. Miklaszewskiego 5)

 • Poinformował, że zespół do  opracowania projektu ustawy o ceremoniale wojskowym zostanie utworzony w terminie późniejszym.
 • Zwrócił uwagę na możliwość podejmowania przez obywateli RP różnych form aktywności w niewielkim stopniu reglamentowanej przez państwo, lub zupełnie wolnej od takiej reglamentacji, niezależnej od organów władzy bądź administracji, oraz
 • decydowanie czy członkowie chcą skorzystać z regulowanej ustawą formy zrzeszania się, dokonać rejestracji, uzyskać osobowość prawna i korzystać z praw wynikających z tej ustawy, czy też utworzyć zrzeszenie działające tylko w oparciu o zawartą w Konstytucji wolność.
 • Proponuje się utworzenie „KONFEDERACJI działającej w oparciu o przepisy Konstytucji, ale nie podlegającej wymogom prawnym przewidzianym dla stowarzyszeń.
 • Szczegółową nazwę „KONFEDREACJI ………………..” przyjąć na następnym spotkaniu w miesiącu sierpniu.
 • Kwestie prawno-organizacyjne.

Konfederacja winna  działać w oparciu o swój wewnętrzny regulamin przyjęty przez Zarząd, zaraz po jego powstaniu. Nie będzie posiadać osobowości prawnej.
Siedzibą Konfederacji może być siedziba Klubu Generałów i Admirałów Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie umowy użyczenia. Zarząd Konfederacji winien być kilkuosobowy np. liczyć 5 osób, zaś w jego skład  winno wejść 2 przedstawicieli Klubu Generałów i Admirałów RP  oraz 3 członków reprezentujących największe organizacje skupione w Konfederacji. Drugim organem powinna być  Rada Konfederacji w składzie po 1 przedstawicielu wszystkich organizacji i grup wchodzący w skład Konfederacji.
Cel Konfederacji – reprezentacja i koordynacja interesów całego środowiska organizacji i grup służb mundurowych przed organami administracji rządowej, Sejmem, Senatem, Prezydentem RP i organami samorządu terytorialnego.
Konfederacja nie będzie mieć swojego budżetu, zaś poszczególne działania będą finansowane z budżetów organizacji i grup członkowskich ujętych w regulaminie organizacyjnym.
Przystąpienie do Konfederacji i wystąpienie z niej winno się odbywać na podstawie deklaracji złożonej przez Zarząd organizacji lub grupy przystępującej, bądź występującej.
Jeżeli powstanie Konfederacja, nie należy nadawać jej osobowości prawnej oraz nie określać prerogatyw finansowych (w odpowiedzi na propozycje F. Puchały).

WNIOSKI OGÓLNE:

1.Spotkanie spełniło swój cel. Zdecydowana większość uczestników zaakceptowała propozycję powołania struktury scalającej wszystkich środowisk wojskowych na obszarze Kraju.

2.Tworzenie struktury integrującej musi być poprzedzona wysłaniem listu intencyjnego i zebraniem opinii wszystkich środowisk wojskowych.

3. Równolegle z tworzenie instytucji scalającej należ przygotować projekty dokumentów legislacyjnych: projekt ustawy o ceremoniale wojskowym oraz o powołaniu urzędu ds. weteranów i rezerwistów WP.

4. Oddzielnie podjąć prace nad znalezieniem formuły współpracy integracyjnej ze Stowarzyszeniem oficerów MW RP.