Klub Generałów

Spotkanie z Rzecznikiem Praw Obywatelskich – wrzesień 2022 r.

W dniu 22 września br. w siedzibie Klubu odbyło się kolejne zebranie członków Klubu, którego celem było spotkanie z Rzecznikiem Praw Obywatelskich  VIII kadencji prof. dr hab. Marcinem Wiąckiem.

W zebraniu uczestniczyli zaproszeni goście:

  • nadinsp. Adam Rapacki prezes Stowarzyszenia Generałów Policji RP;
  • gen. brygadier Wiesław Leśniakiewicz dziekan Klubu Generałów PSP;
  • gen. bryg. SG Leszek Elas sekretarz Rady Klubu Generałów i Admirałów SG;
  • płk Henryk Budzyński sekretarz generalny Zarządu Głównego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego.

Zebranie otworzył prezes Klubu gen. dyw. Jerzy Słowiński – przed przybyciem prof. Wiącka. Prezes  powitał przybyłych gości i przedstawił cel oraz porządek spotkania z RPO. Następnie złożył w imieniu członków Klubu życzenia gen. dyw. Jarosławowi Bieleckiemu z okazji 80. urodzin i wręczył mu okolicznościowy upominek.

Po przybyciu prof. Marcina Wiącka, któremu towarzyszył  naczelnik Wydziału do spraw Żołnierzy i Funkcjonariuszy Tomasz Oklejak, prezes Klubu powitał nowoprzybyłych gości i wyraził zadowolenie z możliwości spotkania. Podkreślił, że Spotkanie odbyło się z inicjatywy Klubu Generałów i Admirałów RP i poświęcone jest zagadnieniom ochrony praw i swobód obywatelskich środowisk służb mundurowych.
Po krótkim wystąpieniu prof. Wiącka oraz przybliżeniu zebranym przez naczelnika Oklejaka zakresu działania kierowanego przez niego wydziału rozpoczęła się ożywiona dyskusja, w której zabrali głos wszyscy przybyli goście oraz liczni członkowie Klubu, wśród nich m, in. generałowie: Roman Harmoza, Władysław Saczonek, Stanisław Świtalski, Jarosław Bielecki, Marek Dukaczewski i inni. 
Wśród głównych zagadnień dyskusji na czoło wysunęły się zasady udziału wojskowej asysty honorowej w uroczystościach pogrzebowych byłych żołnierzy Sił Zbrojnych RP. W tym zakresie Rzecznik zadeklarował, że w Biurze RPO prowadzone są zaawansowane prace nad przygotowaniem stosownego wystąpienia w tej materii.
W trakcie spotkania poruszono także problemy przewlekłości postępowań w sprawach zaopatrzenia emerytalnego, opóźnień w wypłacie zasądzonych świadczeń emerytalno-rentowych, zarządzania kontroli operacyjnej i działań RPO w zakresie m.in. Pegasusa, a także projektowanej ustawy o ochronie ludności i o stanie klęski żywiołowej oraz sytuacji OSP znajdujących się poza Krajowym Systemem Ratowniczo-Gaśniczym.
Szczególne zainteresowanie Rzecznika wzbudziła sprawa odmowy wypłaty zasądzonego przez sąd apelacyjny zaległego świadczenia emerytalno-rentowego w przypadku wyprowadzenia przez zakład emerytalny skargi kasacyjnej, a także praw OSP jako stowarzyszeń w aspekcie ich udziału w systemie ochrony przeciwpożarowej.

Spotkanie przebiegło w serdecznej i niezwykle rzeczowej atmosferze. Jego uczestnicy wyrazili gotowość kontynuowania podobnych spotkań w dotychczasowej formule, a także w ramach kontaktów roboczych, w przypadkach konkretnych naruszeń praw i wolności obywatelskich szeroko pojmowanych środowisk mundurowych, w których niezbędna jest aktywność RPO.

Działania podjęte przez Rzecznika Praw Obywatelskich po spotkaniu z Klubem Generałów i Admirałów RP.

  • Informacja naczelnika Wydziału do spraw Żołnierzy i Funkcjonariuszy Biura RPO.
  • Pismo Rzecznika Praw Obywatelskich do Ministra Obrony Narodowej.