Klub Generałów

Nadzwyczajne Walne Zebranie – luty 2023 r.

W dniu 23 lutego br. na terenie SGGW odbyło się Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Klubu, które składało się z dwóch części. W pierwszej części miało miejsce tematyczne spotkanie z :

 • dr Dariuszem Grabowskim – doktorem ekonomii, byłym posłem na sejm i przedsiębiorcą;
 • Markiem Czarneckim – absolwentem Wydz. Prawa i Administracji oraz Wydz. Dziennikarstwa i Nauk Polit. UW, adwokatem;
 • Romualdem Starosielcem – redaktorem naczelnym miesięcznika „Polityka Polska”.

W spotkaniu prócz członków Klubu uczestniczyli także przedstawiciele klubów generalskich i stowarzyszeń emerytów i rencistów wojskowych, którzy zostali zaproszeni przez prezesa Klubu gen. dyw. Jerzego Słowińskiego.
Dr Grabowski omówił sytuację ekonomiczną kraju. Przedstawił dane świadczące o zapaści demograficznej Polski. Podkreślił odpowiedzialność państwa za bezpieczeństwo militarne, żywnościowe, energetyczne, medyczne i informatyczne oraz problemy socjalno-bytowe polskich rodzin.
Brak wizji strategii gospodarczej, a przy tym umacnianie się kapitału obcego w naszym państwie są głównymi przyczynami naszej słabości ekonomicznej. By podjąć środki zaradcze, należy na szczeblu państwa powołać Powszechny Samorząd Gospodarczy (założenia i zasady jego funkcjonowania zostaną przedstawione na Kongresie Ekonomicznym w kwietniu bieżącym roku, którego wyniki obrad zostaną przedstawione polskim władzom).
M. Czarnecki i R. Starosielec odnieśli się do sytuacji w polskim przemyśle zbrojeniowym wskazując na jego słabości w kontekście zakupów zagranicznego sprzętu i uzbrojenia.
Podczas aktywnej dyskusji koledzy: J. Słowiński, S. Dygnatowski, K. Głowacki, W. Cieślewski, A. Rapacki, J. Matusik odnieśli się do wystąpień prelegentów i problemów naszego państwa, w tym m.in.:

 • powstanie olbrzymiego długu publicznego (ok. 1,5 biliona PLN );
 • łączenie kilku stanowisk i funkcji przez jedną osobę, np. ministra i posła, czy też senatora;
 • potrzeba uaktywnienia wszystkich przedsiębiorstw produkcji wojskowej w naszym kraju;
 • poprawa wsparcia kredytowego małych i średnich przedsiębiorstw;
 • kierunki dalszego rozwoju systemu energetycznego: jeżeli energia jądrowa – to w oparciu o technologię amerykańską, czy też południowo-koreańską;
 • energia odnawialna i wykorzystanie węgla;
 • likwidacja korupcji niezbędnym problemem rozwoju gospodarczego naszego państwa.

Do wszystkich pytań i zgłaszanych problemów prelegenci odnieśli się wysoce merytorycznie i wyczerpująco.
Spotkanie zakończył gen. Słowiński, który wręczył gościom okolicznościowe upominki oraz wyraził podziękowanie koledze Markowi Toczkowi za organizację spotkania.

Na wstępie części drugiej zebrania – bez udziału prelegentów i innych zaproszonych gości – Prezes Klubu złożył w imieniu kolegów życzenia gen. bryg. Andrzejowi Danielewskiemu z okazji 60. rocznicy urodzin i wręczył mu książkowy upominek.
Następnie członkowie Klubu zostali zapoznani z:

 • projektem Planu Działalności Klubu…na 2023 r. – przedstawi go wiceprezes Klubu gen. bryg. Władysław Saczonek; oraz
 • projektem Planu Budżetu na 2023 r. – przedstawił go Skarbnik Klubu gen. broni pil. dr Sławomir Dygnatowski.

Oba projekty po krótkiej dyskusji zostały przyjęte jednogłośnie.

Ważną częścią zebrania była dyskusja nad treścią przygotowanego przez Zarząd listu do Prezydenta RP – Zwierzchnika SZ.
Po ożywionej dyskusji oraz wprowadzeniu stosownych korekt treść listu została przez Zebranie zaakceptowana. Po dostarczeniu go do Kancelarii Prezydenta RP zostanie on zamieszczony na stronie internetowej Klubu.

Po akceptacji listu oraz krótkiej dyskusji na temat kierunków działalności Klubu porządek zebrania został wyczerpany i zostało ono zakończone.