Klub Generałów

Maj – Konferencja nt. „Rola organizacji pozarządowych w umacnianiu obronności państwa”.

Zgodnie z „Planem zasadniczych przedsięwzięć…” w dniach 21-23.05.2013r. miał miejsce wyjazd grupy generałów do ośrodka szkoleniowego „Kiekrz” k/Poznania, na konferencję nt. „Rola organizacji pozarządowych w umacnianiu obronności Państwa”.
Konferencji przewodniczył prezes Klubu Generałów WP gen. bryg. pil. Roman Harmoza, a uczestniczyli w niej generałowie broni Józef Flis, Zbigniew Nowak, Ryszard Olszewski,  gen. dyw. Leszek Chyła, Zbigniew Bielewicz,  gen. bryg. Leszek Ulandowski, Henryk Mika, Marek Oleksiak, Witold Cieślewski, Jerzy Lewitowicz, Janusz Jakubowski, Jerzy Paszkowski, Jan Baraniecki, Roman Pusiak. Ponadto w konferencji uczestniczyli przedstawiciele oddziałów terenowych klubu z Bydgoszczy gen. dyw. Zbigniew Blechman, gen. bryg. Benedykt Grobelny i Andrzej Wiśniewski, z Wrocławia gen. dyw. Marian Mainda  i gen. bryg. Kazimierz Jaklewicz oraz ze Szczecina gen. broni Zdzisław Goral. Wzięły w niej udział także delegacje  klubów generałów:
– Słowacji – pod przewodnictwem gen. Mariana Miklusa;
– Rumunii – pod przewodnictwem gen. Iosifa Rusa.

            Uczestnicy konferencji przybyli do ośrodka „Kiekrz” w godzinach popołudniowych 21 maja. Po zakwaterowaniu i krótkim wypoczynku w godzinach wieczornych odbyła się uroczysta kolacja. Rozpoczął ją prezes generał Harmoza, który przywitał przybyłych, w tym delegacje zagraniczne, podał cel spotkania oraz poprosił wszystkich o indywidualne przedstawienie się. Następnie zabrali głos przewodniczący delegacji zagranicznych dziękując za zaproszenie. Dalsza część spotkania przebiegała w miłej atmosferze – wśród opowiadań, wspomnień, dygresyjek i dowcipów służących zacieśnieniu bliższych więzi.

Właściwa konferencja miała miejsce w godzinach dopołudniowych 22 maja. Otworzył ją Prezes klubu, który przedstawił zakres merytoryczny konferencji oraz nakreslił zasadnicze kierunki dyskusji.  Omawiając genezę udzału społeczeństwa w systemie obronnym państwa podkreślił, że jego początek sięga okresu miedzywojennego. Udział ten nasilił się w czasie II wojny światowej i rozwijał się po jej zakończeniu – do końca lat 80-ch, przyjmując charakter coraz bardziej zorganizowany. Rosła liczba organizacji społecznych działajacych na rzecz obronności,  wzrastała ich aktywność oraz ilość członków. Niestety po 1990r. – w miarę rozprężenie na arenie międzynarodowej oraz postępowania procesów pokojowych – aktywność organizacji pozarządowych w zakresie szeroko rozumianej działalności na rzecz obronności państwa  zaczęła gwałtownie spadać. Zachodzi zatem potrzeba jej pobudzenia i właściwego ukierunkowania. I właśnie w tym zakresie Klub Generałów WP ma dużą rolę do spełnienia. Powinniśmy przede wszystkim działać na rzecz wypracowania uregulowań prawnych określających zadania organizacji pozarządowych w systemie obronnym państwa, a także intensywniej działać na rzecz krzewienia postaw patriotycznych w społeczeństwie, zwłaszcza wśród młodzieży, właściwego postrzegania obronności, kreowania pozytywnego wizerunku sił zbrojnych oraz budowania dla nich społecznego zaplecza.

Referat wprowadzający do dyskusji wygłosił gen. broni Józef Flis. Przedstawił w nim ogólne pojęcia dotyczące organizacji pozarządowych oraz aktualnie obowiązujące uregulowania prawne, leżące u podstaw ich działania (Konstytucja RP, wiodące ustawy). Omówił także charakterystyczne cechy poszczególnych grup z ponad 70 tyś. obecnie funkcjonujących w Polsce organizacji, ich zadania oraz zasady funkcjonowania. Na ich tle przedstawił Klub Generałów WP, jego aktualny zakres działania oraz możliwe kierunki jego modyfikacji.

Następnie rozwinęła się dyskusja, w której głos zabrali generałowie: Jerzy Lewitowicz, Zdzisław Goral, Kazimierz Jaklewicz, Henryk Mika, Andrzej Wiśniewski. W swych wystąpieniach przedstawiali możliwe sposoby realizacji poszczególnych zadań  oraz kierunki podniesienia efektywności działań klubu. Podkreślano szczególnie konieczność zintensyfikowania działań na rzecz wstępowania w szeregi naszego klubu generałów będących aktualnie w służbie, co przyczyniłoby się do zatarcia istniejącej obecnie „luki pokoleniowej” (między generałami „czynnymi” i będącymi w stanie spoczynku). Klub nie powinien być organizacją tylko generałów emerytowanych.

Głos w dyskusji zabrali także przedstawiciele delegacji zagranicznych, przybliżajac działalność swoich klubów. Szczególnie szeroko strukturę i zakres działania klubu słowackiego przedstawił gen. Marian Miklus. Podkreślił on, że w składzie klubu są zarówno generałowie „czynni”, jak i będący w stanie spoczynku. Prócz żołnierzy należą do niego także policjanci oraz celnicy. Wiceprezesami klubu są z urzędu: szef Sztabu Generalnego Armii Słowackiej oraz Komendant Główny Policji. Oprócz polskiego współpracują z klubami: czeskim, austriackim, ukraińskim i rosyjskim.
Gen. Mihail Orzeata przedstawił ogólnie sytuację społeczno-ekonomiczną Rumunii oraz zasadnicze problemy, z jakimi borykają się obywatele.

Dyskusję podsumował prezes gen. Harmoza podkreślając,  że klub aktualnie przygotowuje się do zebrania sprawozdawczo-wyborczego, które odbędzie się we wrześniu br. i wnioski z konferencji będą wykorzystane do sformułowania programu działania dla nowego zarządu na całą kadencję.

Po konferencji, w godzinach wieczornych, miało miejsce spotkanie koleżeńskie „przy grilu”, na którym w mniejszych gronach kontynuowano dyskusję zapoczątkowaną na konferencji, a także wspominano czas służby i ciekawostki z nią związane. Wieczór minął w miłej, koleżeńskiej atmosferze – opowieściom nie było końca….

Trzeci dzień podróży był poświęcony wizycie w  31 Bazie Lotnictwa Taktycznego zlokalizowanej w Poznaniu-Krzesinach. Jest to jednostka przeznaczona do wykonywania zadań związanych z logistycznym zabezpieczeniem i ubezpieczeniem lotów samolotów F- 16 oraz innych statków powietrznych państw NATO. Zabezpiecza ona pod względem gospodarczym funkcjonowanie Dowództwa 2 Skrzydła Lotnictwa Taktycznego oraz innych jednostek. Ponadto przechowuje, przygotowuje i dostarcza lotnicze środki bojowe oraz materiałowe do jednostek lotniczych wykonujących zadania na tutejszym lotnisku, a także utrzymuje w pełnej gotowości eksploatacyjnej infrastrukturę lotniskową. Prowadzi również remonty i obsługi okresowe sprzętu lotniczego oraz wyposażenia technicznego zabezpieczenia naziemnego. Jako jedna z jednostek 2 SLT wykonuje zadania w zakresie dostosowania polskich Sił Powietrznych do nowej rzeczywistości, zgodnej ze standardami NATO. Brała ona i nadal bierze udział w licznych przedsięwzięciach szkoleniowych oraz pokazach lotniczych w kraju i za granicą np.:ćwiczenia w Danii (2008r.), Belgii (2008r., 2009r.), Szwecji (2008r.) i Grecji (2008r.).
Na jej wyposażeniu są najnowocześniejsze obecnie w Posce 32 samoloty wielozadaniowe  F-16 C/D wersji Block52+.

Przybywających do bazy generałów powitał jej dowódca płk dypl. pil. Jacek Pszczółka, a wkrótce przyleciał swym F-16 osobiście dowódca 2 SLT gen. bryg. Włodzimierz Usarek. Na wstępie gospodarze przedstawili nam historię oraz przeznaczenie i zadania 31BlotT, po czym goście mieli możliwość zapoznania się z właściwościami bojowymi samolotu F-16 oraz obejrzenia go z bliska. Przedstawiono nam także zasadnicze elementy procesu szkolenia pilotów (z wykorzystaniem trenażerów) oraz obiekty szkoleniowe, jakimi dysponuje baza. W dalszej kolejności zaprezentowano  wyposażenie indywidualne pilota oraz przeznaczenie i możliwości poszczególnych jego elementów.
Wizyta zakończyła się wspólnym obiadem członków Klubu Generałów oraz delegacji zagranicznych z dowódcą skrzydła i dowództwem bazy, po czym wszyscy uczestnicy spotkania udali się do swych garnizonów.