Klub Generałów

Wrzesień – Walne Zgromadzenie Członków Klubu Generałów WP.

Zgodnie z uchwałą Rady Klubu z 5 sierpnia 2013 roku w dniu 26 września 2013 roku odbyło się Walne Zgromadzenie Członków. Uczestniczyło w nim 42 członków klubu, co umożliwiło przeprowadzenie tego przedsięwzięcia w pierwszym terminie. Było ono poświęcone ocenie działalności w minionej kadencji oraz wyborowi władz klubu na nową kadencję.
Na wstępie prezes klubu gen. bryg. pil Roman Harmoza powitał wszystkich zebranych i zaproponował skład prezydium zebrania – generałów Zdzisława Graczyka i Romana Misztala oraz siebie. Na protokolanta zaś zaproponował gen. dyw. Zbigniewa Bielewicza. Prezydium spośród siebie wybrało przewodniczącego zebrania, którym został gen. dyw. Zdzisław Graczyk.
On z kolei zaproponował porządek obrad. Zarówno skład prezydium, jak i porządek obrad zostały przyjęte jednogłośnie.

W dalszej kolejności przystąpiono do realizacji punktu pierwszego, jakim był  wybór komisji skrutacyjnej, uchwał i wniosków. Weszli do niej generałowie: Janusz Jakubowski (przewodniczący), Jerzy Lewitowicz, Władysław Skrzypek, Witold Cieślewski, Czesław Laszczkowski,  Stanisław Świtalski.
Następnie zebrani wysłuchali sprawozdania ustępującej Rady z działalności podczas VI kadencji, które wygłosił prezes.
W swoim wystąpieniu przedstawił główne zadania realizowane w latach 2010-2013. Do  najważniejszych z nich zaliczył działania podejmowane w interesie naszego środowiska, a także obchodzony uroczyście w maju 2011 roku jubileusz XV – lecia klubu.
Wśród  ważnych przedsięwzięć, realizowanych w tym okresie wymienił również zwiedzanie zakładów polskiego przemysłu obronnego oraz  MSPO w Kielcach, wizyty na uczelniach i w instytutach badawczych, wizyty w jednostkach i na poligonach, podróże historyczno-wojskowe, a także spotkania z politykami i przedstawicielami najwyższych instytucji wojskowych. Wśród tych przedsięwzięć szczególne znaczenie miało spotkanie ze Zwierzchnikiem Sił Zbrojnych, Prezydentem RP Bronisławem Komorowskim, które odbyło się 19 września br.. Brało w nim udział 55 naszych członków w tym 5 z koła w Bydgoszczy (na czele z gen. dyw. Zbigniewem Blechmanem). Niezwykle ważne były spotkania z ministrem Obrony Narodowej, z których ostatnie w dniu 18 września 2013 roku zakończyło się podpisaniem porozumienia między szefem resortu Obrony Narodowej a Klubem Generałów WP.
W dalszej części swego wystąpienia prezes Harmoza wymienił generałów, którzy odeszli w tej kadencji „na wieczną wartę”. Byli wśród nich generałowie: Romuald Królak, Kazimierz Nalaskowski, Stanisław Czepielik, Henryk Szumski, Władysław Polański, Marian Pasternak, Jan Trukan, Apoloniusz Golik, Florian Siwicki, Jan Światowiec, Longin Łozowicki, Stanisław Kruczek i Stanisław Targosz. Ich pamięć zgromadzeni uczcili minutą ciszy.
W ostatniej części swego wystąpienia generał Harmoza przedstawił główne zadania w następnej VII kadencji,  wśród których wymienił:
– wzmożenie opieki w tym specjalistycznej nad chorymi członkami klubu i ich rodzinami;
– podjęcie działań na rzecz zwiększenia szeregów członków klubu i podniesienia ich aktywności w planowaniu i realizacji przedsięwzięć oraz  w zakresie publikacji prasowej i internetowej.
Na zakończenie prezes podziękował członkom rady, komisji rewizyjnej i wszystkim członkom klubu za ich aktywność i zaangażowanie w działalności w okresie mijającej kadencji. Następnie sprawozdanie ustępującej komisji rewizyjnej wygłosił jej przewodniczący gen. bryg. Roman Pusiak, który pozytywnie ocenił pracę Rady Klubu, podkreślając duże zaangażowanie wszystkich jej członków na czele z generałem Harmozą. Podkreślił znaczenie podejmowanych przez radę inicjatyw zmierzających do rozszerzenia działalności klubu, czego dobitnym wyrazem  było podpisanie porozumienia z ministrem Obrony Narodowej oraz nawiązanie kontaktów zagranicznych z organizacjami zrzeszającymi generałów na Słowacji i w Rumunii.  Na uznanie – zdaniem komisji – zasługuje także stała dbałość o dobrą atmosferę wśród członków  klubu oraz konsekwentną realizację rocznych planów zamierzeń. Na zakończenie gen. Pusiak postawił wniosek o udzielenie przez  Walne Zgromadzenie  absolutorium ustępującej radzie.
Następnie zabrał głos gen. bryg. Leszek Ulandowski, który w imieniu ustępującej rady przedstawił propozycję kierunków działań na nową kadencję.
W dalszej części odbyła się dyskusja, w której zabierali głos m.in. generałowie Franciszek Puchała, Stanisław Świtalski, Bolesław Izydorczyk, Roman Misztal i Marian Daniluk. Wszyscy z dużym uznaniem wypowiadali się na temat działalności ustępującej rady. Popierali także przedstawione kierunki działań, proponując ich rozwinięcie lub uzupełnienie.
Następnie przewodniczący zebrania zaproponował głosowanie nad 6. uchwałami:
– o przyjęciu sprawozdania Rady Klubu;
– o przyjęciu sprawozdania Komisji Rewizyjnej;
– o udzieleniu absolutorium ustępującej Radzie;
– o kierunkach działalności Rady w latach 2013-2016;
– o przyjęciu Regulaminu Pracy Rady Klubu i Komisji Rewizyjnej;
– o podjęciu działań dotyczących zmian w statucie, umożliwiających nadanie klubowi statusu organizacji pożytku publicznego.
Wszystkie te uchwały przyjęto jednogłośnie bez głosów sprzeciwu i wstrzymujących się.
Kolejnym punktem zebrania były wybory. W ich wyniku wybrano nową 8 – osobową   Radę Klubu i nową 4 – osobową Komisję Rewizyjną. Oba te cała udały się na pierwsze posiedzenie poświęcone wyborowi przewodniczących i pozostałych funkcji.
Po pierwszym posiedzeniu  ukonstytuowały się nowe władze klubu w składzie:

Rada Klubu:

–     prezes – gen. bryg. pil. Roman Harmoza
–     zastępca prezesa – gen. dyw.  Jerzy Słowiński
–     zastępca prezesa – gen. bryg.  Andrzej Lewandowski
–     sekretarz – gen. bryg. Leszek Ulandowski
–     skarbnik – gen. bryg. Henryk Mika
–     członkowie gen. bryg. Janusz Jakubowski, gen. bryg. Marek Oleksiak i gen. bryg. Henryk Porajski

Komisja Rewizyjna:
–     przewodniczący – gen. bryg.  Roman Pusiak
–     zastępca przewodniczącego – gen. dyw. Jarosław Bielecki
–     członkowie: gen. bryg. Alfons Kupis i gen. bryg. Stanisław Stańko

Po ogłoszeniu wyników nowy prezes klubu generał Harmoza podziękował w imieniu wybranych kolegów za okazane zaufanie i zapewnił, że nowa rada uczyni wszystko, aby postawione w kierunkach działań zadania w pełni zrealizować.

Na zakończenie Walnego Zgromadzenia odbyła się miła uroczystość wręczenia okolicznościowych medali jubilatom: gen. dyw. Marianowi Robełkowi (z okazji 70-tej rocznicy urodzin) i gen. bryg.  Henrykowi Porajskiemu (z okazji 65-tej rocznicy urodzin).

Tym miłym akcentem zakończyło się Walne Zgromadzenie Członków i rozpoczęła się VII kadencja oraz 18 rok naszej działalności.

Opublikowano
Umieszczono w kategoriach: 2013, Archiwum