Klub Generałów

Spotkanie I. Konwentu Generałów Rzeczypospolitej Polskiej – październik 2018

NOTATKA
 z ustaleń I. Konwentu Generałów Rzeczypospolitej Polskiej. 

W dniu 03.10.2018 r. odbyło się pierwsze spotkanie nowo wybranego Konwentu Generałów Rzeczypospolitej Polskiej, w trakcie którego:

1.Dopracowano i podpisano tekst Apelu Generałów Rzeczypospolitej Polskiej. Zdecydowano aby Apel przesłać do Prezydenta RP, wszystkich organizacji zrzeszających emerytów mundurowych, związków zawodowych służb mundurowych, mediów.

2. Ustalono, że Konwent:

– pozostanie strukturą dobrowolną, nieformalną (nie zarejestrowaną w KRS), w którym pracować będzie po 1 reprezentancie z każdej ze służb mundurowych,

– jeśli któryś z członków Konwentu nie będzie mógł być obecny, możliwe jest delegowanie zastępstwa,

– będzie odbywał spotkania nie rzadziej niż raz w kwartale, jeśli zajdzie potrzeba narady będą organizowane częściej i w szybkim trybie,

– przynajmniej raz w roku zainicjuje debatę, spotkanie szerszego grona przedstawicieli wszystkich środowisk generalskich,

– dobrym miejscem spotkań będzie siedziba Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Warszawie przy ul. Oboźnej 1 (generałowie z PSP doprecyzują porozumienie),

– będzie zajmował stanowiska w kluczowych sprawach dotyczących bezpieczeństwa Państwa i  obywateli, sił zbrojnych i pozostałych służb mundurowych oraz środowisk emerytów i rencistów służb mundurowych. Stanowiska te będą konsultowane z organizacjami i środowiskami generalskimi delegującymi swoich reprezentantów do Konwentu,

– do kontaktów z mediami w poszczególnych tematach, w których zajmiemy stanowisko wskazywany będzie generał posiadający największą wiedzę w danym obszarze.

3. Generałowie zdecydowali o organizacji wspólnego dla wszystkich spotkania z okazji Świąt Bożego Narodzenia (opłatek u Biskupa Polowego gen. Józefa Guzdka – ustalenia z Ordynariatem Polowym poprowadzi nadinspektor Adam Rapacki).

4. W najbliższym tygodniu przeprowadzimy rozpoznanie pod kątem możliwości zorganizowania uroczystości upamiętniających 100. Lecie Odzyskania Niepodległości.
                                                             Opracował nadinspektor Adam Rapacki

KONWENT GENERAŁÓW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Prezes Klubu Generałów Wojska Polskiego
Gen. bryg. pilot w st. spocz. Roman Harmoza

Prezes Stowarzyszenie Generałów Policji RP
adinsp. w st. spocz. Adam Rapacki

Dziekan Klubu Generałów i Admirałów Straży Granicznej
Gen. bryg. SG w st. spocz. Tadeusz Frydrych

Prezes Klubu Generałów Państwowej Straży Pożarnej RP
Gen. brygadier w st. spocz. Wiesław Leśniakiewicz

W imieniu generałów Biura Ochrony Rządu
Gen. bryg. w st. spocz. Mirosław Gawor

W imieniu generałów służb specjalnych
Przewodniczący Rady Fundacji Pomocy Funkcjonariuszom i Pracownikom UOP i ABW
Gen. bryg. w st. spocz. Krzysztof Bondaryk

W imieniu generałów Służby Więziennej
Gen. SW w st. spocz. Jan Pyrcak

W imieniu generałów Służby Celnej
Nadinsp. celny w st. spocz. Jacek Kapica

Opublikowano
Umieszczono w kategoriach: 2018