Klub Generałów

Walne Zgromadzenie Członków Klubu Generałów WP – wrzesień 2016 r.

W dniu 29 września 2016 roku odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Klubu. Było ono poświęcone ocenie działalności w minionej kadencji Rady Klubu  oraz wyborowi władz Klubu na nową kadencję.
Przed zebraniem zostali uhonorowani jubilaci:

  • gen. broni Zbigniew Nowak;
  • gen. bryg. Józef Szewczyk;
  • gen. bryg. Stanisław Świtalski;
  • gen. broni Andrzej Ekiert;
  • gen. broni Zbigniew Zalewski;

Zgromadzenie rozpoczął prezes Klubu gen. bryg. pil Roman Harmoza witając  zebranych i proponując  do przeprowadzenia  zebrania  gen. broni Zbigniewa Zalewskiego. Propozycja została przyjęta przez aklamację.
Gen. Zalewski  zaproponował porządek obrad, który zostały przyjęty jednogłośnie.
W punkcie  pierwszym dokonano  wyboru komisji skrutacyjnej, uchwał i wniosków, a następnie zebrani wysłuchali sprawozdania ustępującej Rady z działalności podczas VII kadencji, które wygłosił prezes.
Przedstawił on główne zadania realizowane w latach 2013-2016, a do najważniejszych z nich zaliczył działania podejmowane w interesie naszego środowiska oraz obchodzony uroczyście w maju br.  jubileusz XX – lecia Klubu.
Na zakończenie  swego wystąpienia generał Harmoza przedstawił główne zadania w następnej VIII kadencji,  wśród których wymienił m.in.  intensyfikację działań na rzecz zwiększenia szeregów członków Klubu oraz  podniesienia ich aktywności w planowaniu i realizacji przedsięwzięć, jak również  w zakresie publikacji prasowej i internetowej.
Na zakończenie prezes podziękował członkom Rady, komisji rewizyjnej i wszystkim członkom Klubu za ich aktywność i zaangażowanie w działalności w okresie mijającej kadencji.
Sprawozdanie ustępującej komisji rewizyjnej wygłosił jej przewodniczący gen. bryg. Roman Pusiak, który pozytywnie ocenił pracę Rady Klubu, podkreślając duże zaangażowanie wszystkich jej członków na czele z generałem Harmozą.  Na uznanie – zdaniem komisji – zasługuje szczególnie stała dbałość Rady o dobrą atmosferę wśród członków  Klubu oraz konsekwentną realizację rocznych planów zamierzeń. Na zakończenie gen. Pusiak postawił wniosek o udzielenie przez  Walne Zgromadzenie  absolutorium ustępującej radzie.
Gen. bryg. Leszek Ulandowski w imieniu ustępującej rady przedstawił propozycję kierunków działań na nową kadencję, nad którymi odbyła się dyskusja. Wszyscy występujący popierali  przedstawione kierunki działań, proponując ich rozwinięcie lub uzupełnienie.
Następnie przewodniczący zebrania zaproponował głosowanie nad  uchwałami:
– o przyjęciu sprawozdania Rady Klubu;
– o przyjęciu sprawozdania Komisji Rewizyjnej;
– o udzieleniu absolutorium ustępującej Radzie;
Wszystkie te uchwały przyjęto jednogłośnie bez głosów sprzeciwu i wstrzymujących się.
Kolejnym punktem zebrania były wybory. W ich wyniku wybrano nową 6 – osobową   Radę Klubu i nową (starą)  3 – osobową Komisję Rewizyjną.
W skład Rady Klubu weszli:

–     prezes – gen. bryg. pil. Roman Harmoza,
–     zastępca prezesa – gen. broni  Józef Flis,
–     zastępca prezesa – gen. bryg.  Ryszard Żuchowski,
–     sekretarz – gen. bryg. Henryk Porajski,
–     skarbnik – gen. bryg. Stanisław Filipiak,
–     członek – gen. bryg. Ryszard Dębski.

Komisja Rewizyjna pozostała w dotychczasowym składzie, czyli:
–     przewodniczący – gen. bryg.  Roman Pusiak,
–     zastępca przewodniczącego – gen. dyw. Jarosław Bielecki,
–     członek: gen. bryg. Alfons Kupis.

Na zakończenie Walnego  Zgromadzenia Członków  prezes Klubu generał Harmoza podziękował w imieniu wybranych kolegów za okazane zaufanie i zapewnił, że nowa Rada uczyni wszystko, aby stojące przed nią zadania zrealizować  w pełnym zakresie.

Opublikowano
Umieszczono w kategoriach: 2016