Klub Generałów

Wypowiedzenie z naruszeniem prawa – maj 2016 r.

Zerwanie „Porozumienia o współpracy  pomiędzy Ministrem Obrony Narodowej a Klubem Generałów Wojska Polskiego” zawartego 18 września 2013 r. wypowiedziane pismem Podsekretarza Stanu  MON z dnia 5 lutego 2016 r. zostało dokonane z naruszeniem „Zasad współpracy Resortu Obrony Narodowej z organizacjami pozarządowymi i innymi partnerami społecznymi” (stanowiących Załącznik do Decyzji Nr 187/MON z 9 czerwca 2009 r.).
W szczególności nie została wskazana przyczyna zerwania porozumienia i to w trybie natychmiastowym.
W związku z powyższym Klub pismem z dnia 25 lutego 2016 r. (zamieszczonym w dziale „Opinie, poglądy, publikacje” poz. 44) wystąpił z prośbą do Ministra Obrony Narodowej o wydanie stosownej decyzji w przedmiotowej sprawie.
Do dnia dzisiejszego  nie doczekaliśmy się żadnej reakcji ze strony MON.
W związku z powyższym Klub w dniu 6 maja 2016 r. wydał Oświadczenie w sprawie zerwania „Porozumienia o współpracy pomiędzy Ministrem Obrony Narodowej a Klubem Generałów Wojska Polskiego” (zamieszczone w dziale „Opinie, poglądy, publikacje” poz. 45) zawierające nasze stanowisko w tej sprawie.

Opublikowano
Umieszczono w kategoriach: 2016