Klub Generałów

Zebranie – styczeń 2017 r.

W dniu 27.01.2017 odbyło się, pierwsze w tym roku, spotkanie Klubu Generałów WP. W spotkaniu uczestniczył poseł do Parlamentu Europejskiego, były sekretarz stanu w MON, Janusz Zemke oraz były zastępca szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego gen. bryg. w st. sp. Marek Dukaczewski.
Wystąpienia zarówno członków klubu jak i zaproszonych gości zdominowały problemy,   jakie mogą stać się udziałem  licznej grupy byłych żołnierzy i ich rodzin na skutek wejścia w życie na gruncie sił zbrojnych  ustawy  tzw. dezubekizacyjnej. Powszechnie podkreślano jej niespotykanie restrykcyjny charakter i zwracano uwagę, iż wiele zapisów ustawowych jest dalece nieprecyzyjnych, co może rodzić niezwykle zróżnicowane, w tym wręcz błędne, interpretacje w procesie jej wdrażania. Przekładać się to może  na decyzje administracyjne dotykające wielu tysięcy polskich rodzin, które sobie w żaden sposób na to nie zasłużyły.      Z ubolewaniem podkreślano, że w odniesieniu do wielu wymienianych w ustawie grup żołnierzy, będą to już kolejne sankcje prawne za służbę takiej Polsce, która wtedy (do 1989 r.) istniała w międzynarodowym porządku prawnym i wcale nie była traktowana jako „państwo totalitarne”. Kłóci się to z powszechnym pojmowaniem praw i obowiązków człowieka i obywatela.

Konkludując, uznano, że nie ma na dzisiaj skutecznej metody przekonania decydentów do odstąpienia od podjętych zamiarów. W tej sytuacji należy skoncentrować wysiłki na wykorzystaniu wszelkich środków prawnych, zarówno krajowych jak i międzynarodowych,   w celu minimalizacji dotkliwości ustawy w odniesieniu indywidualnie do każdego zainteresowanego. W tym m.in. względzie zadeklarował pomoc P. poseł Zemke z udostępnieniem swojej strony internetowej włącznie

Przyjęto wstępne stanowisko o konieczności opracowania standardowego algorytmu postępowania odwoławczego, łącznie z gotowymi drukami, co winno w znacznym stopniu ułatwie przygotowanie niezbędnych dokumentów przez tych, którzy się zdecydują na odwołanie od otrzymanych decyzji. Uznano za celowe powierzenie prowadzenia postępowań odwoławczych doświadczonym kancelariom prawnym. Zwrócono uwagę, że wymagać to będzie zgromadzenia znacznych funduszy na ten cel. Podjęcie decyzji o utworzenie takiego funduszu winno stać się w najbliższym czasie przedmiotem decyzji wszystkich organizacji, zrzeszających byłych żołnierzy zawodowych.

Opublikowano
Umieszczono w kategoriach: 2017